CMK Madde 227 • Müzakereye Katılacak Hâkimler

  CMK Madde 227

  (1) Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak hâkimler bulunur.

  (2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avuka adaylarının müzakere sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir.
 • CMK Madde 227 Gerekçesi

  Madde, müzakerelerin sadece karara ve hükme katılacak hâkimler tarafından yapılacağı ilkesini getirmiş bulunmaktadır. Danışma amacıyla olsa bile, başka hiç bir kimse müzakerelere katılamaz. Bu ilke tarafsızlığın zorunlu bir gereğidir. Ancak mahkemede staj yapmakta olan hâkim ve avukat adaylarının müzakerelerde hazır bulunmalarına mahkeme başkanı izin verebilecektir. • CMK 227 (Müzakereye Katılacak Hâkimler) Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ
  Esas : 2015/24549 Karar : 2017/4531
  Tarih : 25.04.2017

  • CMK 227. Madde

  • Müzakereye Katılacak Hâkimler

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

  Hükümden sonra 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6763 sayılı Kanunun 18. maddesi ile değişik TCK’nın 227/3. maddesi uyarınca, fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bakımından suçun ayrıca tanımlanmış olması karşısında; anılan Kanunun 18. maddesiyle değişik CMK’nın 227/3. maddesi gereğince sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

  Bozmayı gerektirmiş ve ...’nın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmekle, tebliğnameye aykırı olarak, başka yönleri incelenmeksizin, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.04.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.