Arsamı kat karşılığı müteahhide vereceğim. • Müteahhitle aramızda yapacağımız matbu noter sözleşmesi dışında ayrıca istenilen özellikler ve % ...... tamamlamak için aramızda kararlaştırdığımız parasal değerin belirtilmesi ve kimler tarafından imzalanacağı, ayrıca noterin bunu tasdike yetkisinin olması, son olarak ta bunun yasal dayanağı konusunda tereddütlerim var. Bazı kişiler bu sözleşmeyi arsa sahibi ile müteahhidin imzalaması yönünde, bazıları bu sözleşmeye şahitlerinde imzalaması yönünde, bazı görüşlerde noterin bu sözleşmeyi de tasdiki yönündedir. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. • Müteahhitle yapmak istediğiniz sözleşme kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak geçmektedir. Bu sözleşme Noterlik kanunu 60. maddesi gereği zaten noterde yapılmak zorundaır. Dolayısyla nterde resmi şekil şartına tabi bir sözleşme olduğundan noterde yapmak zorundasınız. Kat kaşılığı inşaat sözleşmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir? adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

  İlgili kanun maddeleri şöyşedir.

  Noteklik Kanunu

  Noterlerin genel olarak yapacakları işler:

  • Madde 60 – Noterlerin görevleri:
  1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
  2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
  3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak,
  4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
  5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
  6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
  7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
  8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
  9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

  Türk Borçlar Kanunu

  Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

  A. Şekil

  • MADDE 237- Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.
   Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.
   Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.