Zaman aşımına uğramış hırsızlık suçu 'ndan denetimli serbestlik • 2016 yılında teşebbüs aşamasındaki hırsızlık suçundan mahkemede herhangi bir ceza alımayıp 5 yıllık denetimli serbestli sonucunda, suçu işleyen kişi çalıştığı özel kurumda kadroya geçmesine engel bir durum var mıdır? Adlı sicil kaydı veya arşiv kaydı görünmemektedir. • Bahsetmiş olduğunuz durum hakkınızda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiğini göstermektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması memuriye engel bir durum oluşturmamaktadır. Ancak polisliğe kabul için HAGB kararı verilmiş olsa bile bir yıldan fazla cezaya mahkum olmamak gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için Memuriyetten Çıkarılma veya Atılma Nedir? adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

  657 Saylı Devlet Memurları Kanununun 48 maddesi şöyledir.

  Madde 48– (Değişik: 12/5/1982 - 2670/14 md.)

  Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

  • A) Genel şartlar:
  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir- tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  6. Askerlik durumu itibariyle;
   a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
   b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
   c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
   yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
   olabilecek (...)(2) akıl hastalığı (...)(2) bulunmamak.
  8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) (İptal:
   Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile)
  • B) Özel şartlar:
  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum- larının birinden diploma almış olmak,
  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.