Hüküm alan birinin yeniden yargılanması • Merhaba öncelikle iyi günler. Babam 13 sene önce adam öldürme suçundan müebbet hapis aldi. Indirimler uygulandi 30 sene ceza aldı. Duruşmasına avukatı girmediği için kendini savunamadı. 13 senedir yatıyor. 17 sene daha yatması gerekiyor. Davasını yeniden degerlendirmeye sokabilir miyiz? • Yargılamanın yenilenmesi, olağanüstü bir kanun yoludur. Her zaman başvurulabilecek bir yol değildir.

  Yargılamada tartışılmış deliller gerekçe gösterilerek veya savunmanın iyi yapılmamış olması ileri sürülerek yeniden yargılama başvurusu yapılamaz.

  Yargılamanın yenilenmesi şartlarının oluşup oluşmadığını, dosyanızın fotokopisini de alarak bir ceza avukatı ile yüz yüze mütalaa ediniz.

  Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri

  5237 sayılı TCK

  Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri

  Madde 311 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:
  a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.
  b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.
  c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.
  d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.
  e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.
  f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.
  (2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.