165/1 den ceza almak memuriyete engel mi?  • Adıma kullandığım bir telefondan dolayı hırsızlık suçundan dava açıldı. Daha sonra hırsızlık yapmadığım söz konusu telefonu kullandığım için ceza aldım. Aldığım ceza ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan (165/1) 150 gün civarı hapis cezası ve bu ceza 3080 lira adli para cezasına çevrildi. Cezayı geçen sene tamamıyla ödedim sabıka kaydım yok yalnız arşiv kaydım görünüyor. Öğretmen olarak atandım bu durum güvenlik soruşturmasında engel teşkil eder mi? Gerekçeli kararda TCK 53/1 tedbirlerinin uygulanması ile ilgili bir ibare yok. Güvenlik soruşturmasında elenmem durumunda nasıl bir yol izlemeliyim?  • Merhaba, bir kişi isnat edilen suçu ispatlanana kadar suçsuz sayılır. sizin durumunuzda (165/1) suç kesinleşmiş ve infazı tamamlanmıştır.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memur olarak atanacak olanlarda aranacak şartların anlatıldığı 48. maddesinde
    “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” hükmü yer almaktadır.

    TCK 53/1 tedbirleri için ;
    Belli haklardan yoksun bırakılma tedbiri, adli para cezası hakkında uygulanamaz. Mahkemenin hapis cezasını adli para cezasına veya seçenek tedbirlere (TCK m.50) çevirmesi halinde, uygulamada asıl mahkumiyet, hükmedilen hapis cezası değil, çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir (TCK m.50/5). Hapis cezasının adli para cezasına veya seçenek tedbirlere çevrilmesi halinde de mahkumiyetin kanuni sonucu olan hakları kullanmaktan yoksun bırakma tedbirine hükmedilemez.