CMK Madde 1 • Kanunun Kapsamı

  CMK Madde 1

  (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.
 • CMK Madde 1 Gerekçesi

  Maddenin (1) numaralı fıkrası Kanunun kapsamını göstermektedir. Bir suçun işlenmesiyle birlikte Devlet ile fail arasında, değişik evre ve aşamaları kapsayan, bir ilişkinin oluştuğu bilinmektedir. Bu ilişki suçun ve failinin saptanmasından başlayarak verilecek hükmün kesinleşmesine ve hatta bazı hâllerde uygulanacak yaptırımların infazına kadar uzanmaktadır. • CMK 1. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ
  Esas: 2007/3723 Karar: 2007/3921
  Tarih: 08.05.2007

  CMK 1. Madde

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Karar: Tayin olunan cezanın süresi itibariyle şartları bulunmadığından, sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 318. maddesi gereğince REDDİNE,

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafii ile katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

  5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nda şahsi hak davasına yer verilmediği gözetilmeden, katılanların manevi tazminat talepleri konusunda hukuk mahkemesinde dava açmakta muhtariyetleri yerine, talebin kabulüne karar verilmesi,

  Sonuç: Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu cihetin yeniden duruşma yapılmaksızın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 08.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. • YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ
  Esas: 2004/5323 Karar: 2005/13204
  Tarih: 16.06.2005

  CMK 1. Madde

  Zorla kaçırıp alıkoyma ve etkili eylem suçlarından sanıklar Yusuf Albaz ve Rahmi Uğur Özdemir haklarında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda 25.06.2003 tarih ve 2002/553 Esas, 2003/136 Karar sayısı ile eylem kül halinde hürriyeti tahdit niteliğinde görülerek mahkumiyet kararı verildiği hükmün sanıklar vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine; gönderilen dosya Yargıtay C. Başsavcılığının 17.02.2004 günlü tebliğname ve 8. Ceza Dairesinin 9.4.2004 günlü görevsizlik kararı ile Daireye verilmekle 27.10.2004 Çarşamba saat 14.00 duruşma günü tayin olunarak sanıklar vekiline davetiye gönderilmişti.

  Belli günde Hakimler duruşma salonunda toplanarak Yargıtay C. Savcılarından Nusret Güngör hazır olduğu halde oturum açıldı.

  Yapılan tebligat üzerine sanıkların vekilinin gelmediği ve ayrıca bir talepte de bulunulmadığı anlaşılmakla Yargıtay C. Savcısının uygun görülen talep ve mütalaası dairesinde (DURUŞMASIZ) inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra vaktin darlığına binaen dosyanın incelenmesi başka bir güne bırakılmıştı.

  Bugün dava evrakı incelenerek aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun <zaman bakımından uygulama>, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ise, <lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul> kurallarının düzenlenmesi, ayrıca 5252 sayılı Kanunun 12. maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve bu Kanunların hükümden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunması karşısında;
  5237 sayılı Kanunun 7. ve 5252 sayılı Kanunun 9. maddeleri uyarınca, sanıkların hukuki durumunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun hükümleri de nazara alınarak yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

  Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1 maddesi gözetilerek CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.