TCK Madde 330 • Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu

  TCK Madde 330

  (1) Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir.

  (2) Fiil, savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.
 • TCK Madde 330 Gerekçesi

  Madde, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, özel bir maksatla yani siyasal veya askerî casusluk için açıklanmasını cezalandırmaktadır. “Siyasal veya askerî casusluk” maksadı ve söz konusu suçun nitelikli hâlleri hakkında açıklamalar için yukarıdaki maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. • TCK 330 (Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu) Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ
  Esas : 2017/2191 Karar : 2017/5680
  Tarih : 6.12.2017

  • TCK 330. Madde

  • Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu

  Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

  Gizli kalması gereken bilgileri casusuluk maksadıyla temin eden sanığın, bilgileri başkalarına teslim ettiğinin anlaşılması karşısında, hakkında ayrıca TCK'nın 330. maddesi uyarınca zamanaşımı süresince işlem yapılması mümküm görülmüştür.

  Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.