HAKARET SUÇU ve CEZASI • Merhabalar sayın avukat bey,
  Bir kişiye sadece sen "karaktersizsin" demek hakaret suçu olur mu? yani suç işleme kastının ne olduğuna bakılmaz mı şahıs hatalı bir davranış yapmışsa ben de "karaktersiz herif" demişsem bu hakaret suçu olur mu yargılanır mıyım. Şikayetten vazgeçilirse ne olur.
  soru makalesi: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hakaret-sucu.html • Açık bir şekilde hakaret suçu işlemişsiniz. Hakaret suçunun basit şekli şikayete tabidir. Mağdurun şikayet hakkından vazgeçmesi davayı düşürür. • Sayın Avukat Baran Doğan
  Bu akşam saat 16:45 sularında Öğrenci servisine aleni bir hakaret yapıldı. Serviste de bayanlar ve çocuklar vardı. Bu kişi ne gibi ceza alabilir. Kullanılan kelime ( Şerefsiz ) ve üstelik( bir daha bu yoldan geçemiceksin ) cümlesi kullanıldı. • Basit hakaret suçu işlenmiş. Şikayetçi olunduğu takdirde cezalandırılmasına karar verilir. Basit hakaret suçunun cezası makalede var lütfen okuyunuz • sn Baran Doğan
  hakkında duyduğum söylentiler nedeniyle görüşmek istemediğim biri tarafından hakaret ve tehdide uğradım. şikayette bulundum. arama saat ve kayıtlarını emniyette belirttim. asla karşı hakaret etmedim ve duyumlarımı paylaşmadım. sorduğumda o da şikayette bulundu denildi. sonuç ne olur?teşekkürler ve saygılar • Hakaret suçu, söylenen sözün özelliklerine, tarafların ilişkilerine, kastlarına göre değerlendirilmelidir. Dosyanızın fotokopisini çekerek bir ceza avukatı ile dosya üzerinden hakaret suçunun oluşup oluşmadığı, cezası ve sonuçları hakkında bilgi alınız • Mrb,Sayın Baran; eşimle devam eden bir boşanma davam var,eşim mahkemeye sunduğu cevabi dilekçesinde;Aynen şöyle "Bu kadar akıl ve ruh sağılığı bozuk biri ile evlilik birliğinin devam etmesi mümkün değildir" demiştir.Bu kişilik haklarıma hakarete girmez mi? • Hakaret suçu işlenmiştir. İddia ve savunma dokunulmazlığı dışına çıkılmıştır. • TEŞEKKÜR EDERİM. • Sayin Baran Doğan, işyerimde iş arkadaşlarımın olduğu bir ortamda diğer bir iş arkadaşım aramızdaki yanlış anlamaları çözmeye yönelik bir konuşma sırasında konuyla ilgili düşüncelerimi ve duygularımı paylaştığım sırada ( hiç bir hakaret içermeyen şekilde ) bana yalan söylüyorsun şeklinde karşılık vermiş ve tüm arkadaşlarım önünde beni zan altında bırakarak rencide etmiştir. Bu durum hakaret suçu içermekte midir? • AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ<p>• Av.Kan.m. 34:</p><p>• ALTINCI KISIM</p><p>• Avukatın Hak ve Ödevleri</p><p>• Genel olarak:</p><p>• Madde 34 – (DeğiĢik : 2/5/2001 - 4667/21 md.)</p><p>• Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir</p><p>şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık</p><p>unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve</p><p>Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla</p><p>yükümlüdürler.</p><p>AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Avukatın özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sorumluluğunu</p><p>gerektirir.</p><p>• Hukuki sorumluluk (zararı tazmin yükümlülüğü)</p><p>• Cezai sorumluluk</p><p>• Disiplin sorumluluğu</p><p>Burada avukatın sorumluluğu, sonucun elde edilmemesinden değil, bu sonuca</p><p>ulaşmak için yaptığı çalışmaların özenle yerine getirilmemesinden</p><p>kaynaklanmaktadır.</p><p>AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Avukatın görevi, olayları mantıki bir şekilde değerlendirerek, bütün</p><p>öngörülmesi gereken şeyleri dikkate almaktır. Avukat bilmesi gereken</p><p>bilgilerle donanmış olmalıdır. Devletin diploma ve ruhsat vermek için</p><p>aradığı şartlar, bu bağlamda özel hukuka yansıyan bir garanti niteliği</p><p>taşımaktadır.</p><p>• Asliye hukuk mahkemesinin iş mahkemesi sıfatıyla baktığı bir davada gerekçeli</p><p>kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde temyiz edilebileceği</p><p>bildirilmiştir. Bu duruma mahkeme kararının hüküm fıkrasının yanlış yazılmış</p><p>olması, genel hukuk kurallarını bilmek ve uygulamak zorunda olan avukatı</p><p>sorumluluktan kurtarmaz.</p><p>AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Avukat yükümlülüklerini yerine getirirken avukatı bilgilendirme iş</p><p>sahibine düşen bir yükümlülük olmakla beraber Yargıtay iş sahibinden</p><p>gerekli bilgileri istediğini kanıtlama yükümlülüğünü avukatın üzerinde</p><p>bırakmaktadır.</p><p>AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Özen yükümlülüğünün bir diğer boyutu avukatın iş sahibinin</p><p>talimatlarına uygun davranmasıdır. Bu durum ise zaman zaman</p><p>avukatın bağımsızlığı ilkesi ile ters düşebilir. Avukat iş sahibinin her</p><p>istediğini sınırsız biçimde yerine getirmek zorunda değildir. Çünkü</p><p>avukat bilgi ve deneyimini yasalar ve adalet yararına kullanmakla</p><p>yükümlüdür ve avukatlık bir kamu hizmetidir.</p><p>• Dava dilekçesinde hakaret içeren bir ifade kullanan avukatın müvekkil istediği</p><p>için bunu yazdığını belirtmiştir. Bu durum avukatın bağımsızlığı ile</p><p>bağdaşmadığı gibi müvekkilin isteği avukata kimseye hakaret etme hakkı</p><p>vermez.</p><p>AVUKATIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Avukatın hak kaybına neden olacak vazgeçme durumlarında iş</p><p>sahibinin yazılı talimatını alması gerekir. Özellikle hak doğumuna ve</p><p>hak kaybına yol açan talimatları kanıtlama yükü avukata aittir.</p><p>• Avukatın bir kararın temyizinde hukuki yarar olmadığı yönünde hukuki görüşe</p><p>sahip olması doğal olmakla birlikte, bu görüşünü iş sahibine yazılı olarak</p><p>bildirmesi iş sahibi de bu görüşte ise temyiz edilmemesine ilişkin yazılı</p><p>talimatının alınması gerekir.</p> • HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ<p>• Avukat hesap verme yükümlülüğü kapsamında;</p><p>• Müvekkil veya üçüncü kişilerden aldığı değerler ve kendi ücret, masraf, tazminata</p><p>alacakları hakkında hesap vermek zorundadır.</p><p>• Avukatın ücret sözleşmesi ile kararlaştırılandan daha fazlasını icra dairesinden tahsil ettiği</p><p>paradan kendisine alıkoyup iş sahibine kalanını vermesi ve gerçekte yaptığı masrafların üzerinde</p><p>bir miktarı yargılama masrafı adı altında istemesi,</p><p>• İkinci olarak iş sahibine geri vermesi ve teslim etmesi gereken şeyleri teslimle</p><p>yükümlüdür.</p><p>• Avukat, iş sahibi adına aldığı paraları ve başkaca değerleri gecikmeksizin iş sahibine duyurmak ve</p><p>vermekle yükümlüdür. Paraları tahsil eden avukat iş sahibine makul bir süre içinde haber vermeli,</p><p>verememesi veya iş sahibinin parayı alamaması durumunda gerekli yasal yolları denemelidir. (iş</p><p>sahibini yararına bankaya bloke edilmesi, mahkemeye başvurarak tevdi mahali tayin ettirmesi)</p><p>HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Teslim ettiği para veya başkaca değerlerin teslim edildiğini kanıtlama</p><p>yükümlülüğü avukata aittir. Avukatın teslim ettiği para ve diğer</p><p>değerler için yazılı belge alması gerekmektedir.</p><p>SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Av.Kan.m.36:</p><p>• SIR SAKLAMA:</p><p>• Madde 36 – Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi,</p><p>gerekse, Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla</p><p>öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.</p><p>• Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş</p><p>sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat</p><p>tanıklık etmekten çekinebilir. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/24 md.) Çekinme</p><p>hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.</p><p>• Yukarı ki hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memurları hakkında da</p><p>uygulanır</p><p>SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>Mes.Kur. M.37:</p><p>37. Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.</p><p>a. Tanıklıktan cekinmede de bu olcuyu esas tutar.</p><p>Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar.</p><p>Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.</p><p>b. Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı</p><p>davranışlarını engelleyecek tedbirler alır.</p><p>SIR SAKLAMA</p><p>• Sır saklama yükümlülüğü vekalet ilişkisinin sona ermesi ile veya</p><p>üstlenilen işin tamamlanmasıyla sona ermez. Avukatın bu</p><p>yükümlülüğü istisnai durumların haricinde yaşamı boyunca avukatı</p><p>bağlayan bir yükümlülük olarak devam eder.</p><p>İŞİ RET YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>Av.Kan.m. 38:</p><p>İşin reddi zorunluluğu :</p><p>Madde 38 – Avukat;</p><p>a) Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu kanısına varırsa,</p><p>b) Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa,</p><p>c) (Değişik : 2/5/2001 - 4667/25 md.) Evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte</p><p>görev yapmış olursa,</p><p>d) Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu ortaya çıkmışsa,</p><p>e) (İptal: Ana. Mah. nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile)</p><p>f) Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun</p><p>değilse, Teklifi reddetmek zorunluğundadır.</p><p>Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.</p><p>Avukatın Yolsuz ve Haksız Bulduğu İşi</p><p>Ret Yükümlülüğü</p><p>• Bu yükümlülük avukatı kasti veya kötü niyetle dava açmaktan ve</p><p>yürütmekten alıkoyan bir niteliktedir.</p><p>• Böyle bir durumda avukat iş sahibini uyarmakla yükümlüdür. Avukatın</p><p>bu uyarısına rağmen iş sahibinin dava açmakta ısrar etmesi halinde</p><p>avukat iş önerisini reddetmelidir.</p><p>Zıt Çıkar Nedeniyle Vekalet Almama</p><p>Yükümlülüğü</p><p>• Av. Mes. Kur. M. 35, 36</p><p>• 35. Avukat aynı davada, birinin savunması oburunun savunmasına</p><p>zarar verebilecek durumda olan iki kisinin birden vekaletini kabul</p><p>etmez.</p><p>• 36. Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan</p><p>avukat, yararı çatışan öbür tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki</p><p>yardımda bulunamaz.</p><p>• Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil</p><p>etmemek kuralı ile bağlıdırlar.</p><p>TEKLİF EDİLEN İŞİ REDDEDİLDİĞİNİN</p><p>BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Av.Kan.m. 37:</p><p>• İşin reddedildiğinin bildirilmesi:</p><p>• Madde 37 – Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden</p><p>reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.</p><p>TEKLİF EDİLEN İŞİ REDDEDİLDİĞİNİN</p><p>BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• 38. Avukat, kendisine teklif edilen isi gerekçe göstermeden de</p><p>reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri açıklamak zorunda</p><p>bırakılamaz.</p><p>• Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir isi kabul etmez.</p><p>• Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını</p><p>müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullanmaya dikkat edecektir.</p><p>TEKLİF EDİLEN İŞİ REDDEDİLDİĞİNİN</p><p>BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Örneğin; aleyhine açılan bir dava nedeniyle avukata başvuran iş</p><p>sahibinin yasal cevap süresi içinde haklarını kullanabilmesi için</p><p>avukatın sürenin bitiminden uygun bir süre önce iş sahibine cevabını</p><p>ulaştırmalıdır.</p><p>DOSYA TUTMA VE SAKLAMA</p><p>YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Av. Kan. M. 52:</p><p>• Dosya tutmak:</p><p>• Madde 52 – Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalaasına baş</p><p>vurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır.</p><p>• Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi</p><p>imzalamakla yükümlüdür.</p><p>DOSYA TUTMA VE SAKLAMA</p><p>YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• Av. Kan. M. 39:</p><p>• Madde 39 – Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona</p><p>ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki,</p><p>evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde</p><p>saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda</p><p>sona erer.</p><p>• Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe,</p><p>elinde bulunan evrakı geri vermekle yükümlü değildir.</p><p>BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ</p><p>• AV. KAN. M. 43:</p><p>• Büro edinme zorunluluğu:</p><p>• Madde 43– Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak</p><p>zorundadır.</p><p>• Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634</p><p>sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde</p><p>kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda,</p><p>yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.</p><p>• Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek iki cümle :</p><p>2/5/2001 - 4667/29 md.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği</p><p>süresince avukatlık yapamazlar.</p><p>• Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya bildirmek</p><p>zorundadır.</p> • eski eşimle sms yoluyla karşılıklı hakaret ettik. şikayetçi olmuş uzlaşmaya hayır demiş. ben ifademde olaydan 1 gün sonra özür dilediğimi belirten mesaj yolladığımı belirttim. şikayetçi oldum uzlaşmaya evet dedim. yine eski eşimle aramızda yaşanan arbede sonucu basit yaralamadan 240tl ceza almış HAGB uygulanmıştı. Karşılıklı hakaret savcılıkta takipsizlik alır mı? Mahkemeye intikal ederse hakim ikimize de ceza ya da beraat verir mi? basit yaralama davasında ki HAGB uygulanır yani yanar mı? ve bu davada hakimi etkiler mi? Hakaret davasından da ceza alırsam HAGB uygulanır mı? Saygılar... • Olayın oluş şekline göre, bağlamın dışında kişiliğinize ve onurunuza dönük bir tahkir amacıyla söylenen küçük düşürücü sözler hakaret suçu kabul edilir. Somut durumunuzda da hakaret suçu gerçekleşebilir. Ancak konunun ayrıntılarını bulunduğunuz yerde ceza avukatı bulunan bir hukuk bürosu ile tartışınız. • Karşılıklı hakaret suçu nedeiyle savclık takipsizlik verebilir. Mahkemede iki tarafa veya bir tarafa ceza vermeyi olayın ayrıntılarına göre hakim değerlendirecektir. Ayrıntılı soruları burdan cevaplamamız mümkün değil. Ceza avukatı bulunan bir hukuk bürosu ile yüz yüze görüşünüz. • Merhaba komşum bana çok ağır hakaretlerde bulundu bn hiç sesimi cikartmadim yanımda 2 yaşında kızım vardı çok korkmustu bide bn bagrsaydim daha da çok korkar diye sustum sadece vidyoya çektim yüzü gozukmuyo ama sesi çok net kapma kadar geldi tek benle değil bütün apartmanla sorunlu şahitlerim de var ne yapmam gerekiyo • Teşekkür ederim. Saygılar... • Hocam merhaba, benim basit adam yaralamadan HAGB durumum vardı, bu süre içerisinde malesef bir hakaret davam oldu ve 1500 tl para cezası aldım.. ayrıca öteki mahkeme için hükmün açıklanmasına karar verildi.. Benim sorum şu Hakaretten aldığım para cezasını ödedikten yani infazından sonra bunun 5 yıl güvenlik tedbir süresi var mıdır? Varsa süre tam olarak ne kadardır ? Yoksa ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bunu sicilimden direk sildirebiliyor muyum? 2. sorumsa Bir önceki davamı temyiz etmek istiyorum cünkü ben olayda sadece bulundum herhangi bir fiziksel temasım olmadı, Daha evvel elde ettiğim bilgiler doğrultusunda (elimde kararlarda var) bu tip bir durumda hakaretten cezanın infazı gerçekleştirilmiş kesinleştirilmiş olduğundan hakim HAGB lmasına devam edebiliyormuş, Yani birde sicilime yaralama işlemeyebilir. Son 1 yılım kaldım HAGB ile ilgili, temyiz dosyama bu kararları da koyacağım.. Özet geçersek bu durumda hakareti sicilimden sildirip HAGB durumuna devam edip sicilimi koruyabilir miyim? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden minnettarım.. Teşekkürler • Sorduğunuz sorular çok ayrıntılı, sağlıklı bir mütalaa için bir ceza avukatı ile yüzyüze görüşünüz. • Dedikodu ile hakaret arasında ince bir çizgi var. Burdan yorum yapamayız. • İyi günler. Ben lise öğrencisiyim. Öğretmenimiz kilo sorunu olan bi arkadaşımı yemek yerken videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Arkadaşım çok üzüldü ve öğretmenin resimlerini oyunlara montaj ederek okul grubuna attı. Montajlar çok basit ve Araba oyunlar herhangi bi etik dışı fotoğraf yok. Öğretmenimiz şikyet edeceğini ve tüm parasını alacağını söylüyor. Peki bu insanlığa sığar mı? Kilo problemi olan bir çocuğu hem rezil ediyor ve de caps lerden dolayı dava edecepini söylüyor. Arkadaşım ceza alır mı? • Sayin avukat, 2013 yilinda sadece sms ile esimin yegeni ile sozlu kavga ettik karsilikli hakaretlerde oldu fakat ben onemsemedim kavga bitti yazilari sildim gitti. Elimde delilim yok ve ben heryil 3 defa almanyadan turkiyeye giris cikis yapiyorum almanyada yasiyorum, 2013 te olan olay 2015 kasim ayinda mahkeme acilmis ve ben hicbir sekilde haberdar olmaksizin aralikte tr ye gittim yurda giriste yakalama emri var deyip beni alakoydular karakola ve mahkemeye cikardilar, bana bir bildiri gelmesi gerekmezmiydi, ve yine kendi imkanlarimla ogrendim martta durusma varmis ve yine haberdar edilmedim kendimi en kisa yoldan nasil savunabilirim tskler • Hakaret içermeyen, küçük düşürücü olmayan sadece capslerden ibaret montajlardan dolayı hakaret suçu nedeniyle hapis cezası almaz. • Suç hakaret suçu da olsa, mutlaka savunmanızı yapmak üzere size tebligat gönderilmelidir. Aksi takdirde yargılama usulsüz olur. Ancak bilinen en son adresinize de tebligat yapılamaz ise o zaman hakaret suçu nedeniyle savunmanızın yapılmasını temin için yakalama kararı çıkartılır. Ayrıntıları ve savunma biçiminizi dosyanız üzerinden ceza avukatı olan bir hukuk bürosu ile görüşünüz • Baran Bey Merhabalar
  Üniversite öğrencisiyim 2 yıl önce eski üniversitem YÖK kararı olmasına rağmen tekrar dersleri ve yıl içinde açtığı sınavlardan ek ücret talep ettiği için rektörlüğün mail adresine okulun uygulamalarının dolandırıcılık ve adilik olduğunu yazan bir mail atmıştım. Paramı geri vermelerini ve bunun hesabını soracağımı yazmıştım. Ancak hiçbir şekilde kişi ve şahısa yönelik hakaretim olmadı. Kurumdan paramı geri alabilmek için yargı süreci başlattığımda yazmış olduğum mail ilerde benim için bir sorun oluşturur mu? Adilik yada dolandırıcılık demek suç mudur? Söylem kişi yada şahısa yönelik olmadığı için hakaret teşkil eder mi? Tesekkurler • Kurumlara, şirketlere veya üniversiteye yapılan hakaret somut olarak bir kişiye bağlanamıyorsa hakaret suçunu oluşturmaz. Hakaret suçunun kurumu temsil eden kişilere veya şirketin ortakları açsısından suç olabilmesi için fiilin şahsı da tahkir etmesi gerekir. • Öğretmen capslerin küçük düşürücü olduğunu savunuyor. Arkadaşıma para cezası ne kadar gelir? • Baran bey
  islerim bozuldu ve ödemelerimi zamaninda yapamadim. Rakibim olan biri sosyal medyada hakkimda ithamlarda bulunup dolandirici diye paylasimlar yapiyor. Dava acabilirmiyim. Cezasi nedir. • hakaret suçundan şikayetci oldum. Sanık bana; "1-terbiyesiz, 2-şerefsiz, 3- o.... çocuğu " şeklinde üç kere hakaret etmiştir. Ama hakim buna sadece cezanın alt sınırı olan "3 ay" cezasını uyguladı. Üç ayrı şekilde sarfedilen hakaret için alt sınır ceza uygulaması esas yönünden doğru bir karamıdır. sarfedilen hakaretler 1 den çok olduğu için üst sınır ceza uygulanması gerekmezmiydi. Teşekkür ederim. • Baran bey merhaba,
  Birisi instagram üzerinden bana vatan haini, geri zekalı ve küçük beyinli şeklinde hakarette bulundu. Bunun cezası nedir, dava için izlenecek yol nedir ve tazminat davası açılabilir mi? • Hastanede tartistigim bir bayan beni iyice sinir ettigi icin ahlaksizlik yapma dedim oda karakola gidip sikayetci oldu gittim ifade verdim uc ay sonra dava acildi henuz durusma gunu belli degil sonucu ne olur ?<p></p> • Hakaret suçu, yüze karşı, gıyabında veya internet yoluyla işlenebilir. İnternet üzerinden işlenen hakaret suçu genellikle facebook, twitter, instagram vb gibi sosyal medya araçları kullanılarak işlenmektedir. Hakaret suçu şikayet süresi 6 aydır. Yani, hakkınızda işlenen son fiilden itibaren 6 ay geçince şikayet dilekçesi verseniz bile takipsizlik kararı verilir. Şikayetçi olmanız halinde hakaret eden kişi hakkında soruşturma yapılarak dava açılır. Ayrıntıları bir ceza avukatı ile yüz yüze görüşünüz. • Yukarıda 3 madde halinde ifade ettiğiniz hakaretler farklı zaman dilimlerinde meydana gelmişse, kesinlikle alt sınırdan ayrılarak hapis cezasına hükmedilmesi gerekir. Aynı zaman dilimi içinde hakaret edilmiş ise, örneğin aynı kavga sırasında bu sözleri söylemişse hakimin alt sınırdan ceza vermesi gayet normaldir. Ancak olayın özellikleri, tarafların tutumu, mağdurun kişilik haklarının ne ölçüde zedelendiği gibi kriterler de birlikte değerlendirilerek aynı zaman dilimi içinde meydana gelen hakaret suçunda da alt sınırdan ayrılarak hapis cezası vermek mümkündür. Şikayetçi olmuşsunuz, eğer davaya müdahil de olmuşsanız temyiz hakkınız da var. Kararın istediğiniz yönde bozulması için temyiz hakkınızı kullanabilirsiniz. • İnstagram, facebook veya twitter üzerinden işlenen hakaret suçunun alt sınırı 3 ay hapis cezasıdır. Fiil bu mecralardan herkesin görebileceği şekilde işlenmişse failin cezası 1/6 oranında arttırılır. Fail hakkında şikayetçi olursanız, hakkında dava açılarak hapis cezası verilir. Hakaret suçu nedeniyle ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. ayrıntıları bir avukat ile yüz yüze görüşünüz. • Basit hakaret suçunun cezası 3 ay hapis cezasıdır. Makalede hakaret suçunun cezası ve olası sonuçlar konusunda yeterince bilgi var. • Teşekkür ederim Baran bey vaktinizi ayırdığınız için çok sağolun iyi çalışmalar. ... • Baran Bey,
  Komşumuzla yaşadığımız bir tartışma esnasında olay yerine intikal etmiş olan Jandarma Devriyesindeki erbaşlar ve erler ile mahallemiz muhtarının gözleri önünde komşumuzun oğlu bana ve anneme dönerek "şerefsizler" şeklinde defalarca hakarette bulunmuştur.Olayı mahkemeye taşıdık.Merak ettiğim şudur, bu şahıs 3 ay artı 1/6 oranında ceza mı yemesi gerekiyor ve hapis cezası kesildiği anda bu ceza uygulanır mı yoksa genelde para cezasına mı dönüştürülür?Bu ceza kesinleştikten sonra maddi manevi tazminat davası açarsam nasıl bir sonuç alabilirim.<br>Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.<p>Saygılar.</p> • Hakaret suçu ceza miktarı ve suçun niteliği nedeniyle adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezasının ertelenmesi gibi bireyselleştirme kurumlarının en çok uygulandığı suç tipidir.
  Bu nedenle somut durumunuzda hakaret suçu adli para cezasına çevrilebilir.<br>Hakaret suçundan failin mahkumiyeti halinde maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Ayrıntıları ceza avukatı bulunan bir hukuk bürosu ile yüz yüze görüşünüz • baran bey iyi günler.
  sosyal medya üzerinde cumhurbaskanına hakaret ettim bir kişiyle konusurken beni şikayet edeceğini söyledi ve etmiş. dün tebellüğ belgesini getirdi polisler ifade için. ifademden sonra sonuç ne olur ? 17 yaşımdayım. iyi günler • Cumhurbaşkanına hakaret suçu ceza hukuku kullanılarak bir cadı avına dönüştürülmüş durumda. Bu suç tipi kesinlikle hukuka aykırı bir suç tipidir. İfade için tebligat yapılmışsa şanslı bir kişi olarak büyük ihtimalle tutuksuz yargılanırsınız.
  Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle verilecek ceza ertelenebilir, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir veya yaş küçüklüğünüz nedeniyle adli para cezasına çevrilebilir.<br>Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için bakınız:<a href="https://goo.gl/xNFttu" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/xNFttu">https://goo.gl/xNFttu</a><br>Adli para cezası için bakınız:<a href="https://goo.gl/GHdfQe" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/GHdfQe">https://goo.gl/GHdfQe</a><br>Hapis cezasının ertelenmesi için bakınız:<a href="https://goo.gl/teWPjw" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/teWPjw">https://goo.gl/teWPjw</a><p></p> • Facebooktaki bir ankette Atatürk' ün bu sözü aşağıdakilerden hangisini gösterir? sorusuna cevap olarak kafir olmasını seçeneğini işaretlemek 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet oluşturur mu? • merhaba mahalede akrabamızla yaşadıgımız kavgada bana ve aileme küfürler savruldu bende sinirden bıçak çektim ama herhangı ne temasımız oldu nede cok yakınlaşmamız ayırdılar bunun cezası kıme uygulanır baran bey • Baran bey merhaba 26 kasım 2015 yılında eşimle anlaşmalı olarak boşandık .ayrılık sebebi başka bi kadının hayatında olması .resmi olarak boşandık hakim bir kızım için aylık kendisine 500 tl nafaka bağladı fakat bu zamana kadar hiç bi şekilde nafakayı ödemedi bende kısa bi süre sonra savcılıga dilekçemi verecem ,son ıkı aydır eski eişim ve birlikte olduğu kadın sosyal medya üzerinden ve telefona sms olarak sürekli küfür ve hakaret dolu msjlar göndermektedir bu söylemiş oldukları sözler ağıza alınmayacak küfür argo ve tehtit içermektedir tüm yazışmalar durmaktadır. Size 2 sorum olacak sanırım msjları ve sözleri savcılıga vemem için 6 ay geçerliliği var , 6 ay sonunda geçerliliğini yitirmektedir diye biliyorum .ben geçmişe dönük nafakamı istediğim zaman faizi ile geri alabiliyormuyum ,mahkememiz oldugunda herhangi bi hesap num verilmedi ama hiç bi sekilde nafakamı ödemiyor , diğer bi sorum da hakaret ve ağır küfür aileme ( annemin telefonuna gönderilen ağır küfür ve hakaret ) ve sahsıma yapılmış olan sözlerin suçu ne sekildedir. maddi ve manevi tazminat davasını her ikisine de açabilirmiyim .Baran bey bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim . ben istiyorum kiş her ikisi için şahsıma ve aileme yapılan en ağır küfür ve tehtitlerin en ağır sekilde cezalandırlması
  gü<br>n içinde bilgi verirseniz çok sevinirim <br>iyi çalışmalar • Seçenekler arasında kafir olmak sizin tarafınızdan oluşturulmamış, sizin açınızdan hakaret suçu oluşmaz. Atatürk'e hakaret suçu da cumhurbaşkanına hakaret suçu da subjektif değerlendirmeler ve yorumlar üzerinde yürümektedir. • Anlatımızdan hakaret suçu ile tehdit suçu işlenmiş gibi görünüyor. Hakaret suçu ile tehdit suçu çoğu zaman birlikte işlenen suçlardandır. Hakaret suçu için şikayet süresi 6 aydır. Tehdit suçunun niteliğine göre şikayete tabi olmayabilir. Yani, dava zamanaşımı olan 8 yıl içinde şikayet edildiğinde kovuşturulabilir. Örneğin, "seni vururum, öldürürüm" vb gibi tehdit içerikli sözlerin soruşturulması şikayete bağlı olmadığından 6 aylık süreden sonra da şikayet edilebilirler. Ancak etkin soruşturma için en kısa zamanda şikayet edilmesi gerekir.
  Şikayet etmeniz halinde failler hakkında soruşturma açılır. Hakaret suçu ve tehdit suçu işlendiği iddiasıyla yapılacak yargılamada fail cezalandırılabilir. • Merhaba hocam. Muayene olduğum bir doktorun tavırlarını, yaklaşımını saygısız, kompleksli ve takıntılı buldum. İnternet sitesindeki yorumda bu düşüncelerimi ifade etsem hakaret mi eleştiri mi sayılır? • Merhaba Baran Bey
  Benim şu anda görülen bir boşanma davam var. Benden boşanmak istediği dönemde iş yerinden bir başkasıyla yazıştığından şüphelendim. sonra yazıştığını kabul eden ama sadece dertşeltiğini söyleyen bir mesaj attı. bir başka gece yine yazıştığından şüphelendiğim eşimi aradım açmadı. henüz boşanma davasını açmamıştık. ben de o gece "haysiyetsiz benim yüzüğümü takmana iznim yok çıkar parmağından onu" gibi en ağır haysiyetsiz dediğim bir mesaj attım. dün davam görüldü ve 75 günlük adli para cezasına çarptırıldım. hükmün açıklanması geriye bırakıldı ancak karşı taraf müdahil olduğu için avukat ücreti ödeme kararı çıktı. evliyken farklı bir kişiyle yazışması haksız tahrike girer mi, karar da bir sorun var mı temyize götürsem bir sonuç alabilir miyim?<br>Teşekkürler • merhaba avukat bey ben 12 yilik esnafım benim karşimda kayinbabamın kardeşi ve çocukları oturiyor aramızda yol geçiyor adamlar çekememezlık durmadan beni kuçumseme hakaret tehdit dükkanımın ünde beni dovduler benım4 yaşındaki çocuğum birde 15 yaşındaki çocuğum yanmdaydı çocuğum tranva geçrdı ben mehkemeye verdım kazandım yalnız benı tutan ve tehdit edenler ceza almadı berat sana vuran kişi 150 gün yada 3.000 TL para cezasına çarptırldı hakim bizi hiç konuşturmadı biz kendimizi savunamiyoruz ceza aldılar diye tekrarden dükanımın camına top atiyor sureklı müşterilerımı rhatsız ediyor bend eçıktım dişarda onlarla dıl çağırıp oynadıkları çocuklara deıdm çocuklar cama atmayın yolda oynayın yolda sureklı arabalar geçiyor dertlerı benı tarik edıp bana ceza ödetmek bana gel erkek dılmısın egl bırakma ben bulaşmak istemiyorum 50 yaşndayım o ara abisı camını açtı ağza gelmeyen hakaretler çok af buyrun şerefsız ve seni burada yaşatmiyecem tüm mahalle toplandı bana allah rızası için biri gelıpte şahitlik edemedıler biliyorum hakim bend eses kayit ı isteyecek yalnız benım işyerımdeki tüm muşterılerım duydu hepsı guvenlık kamerasında var sadece eşim geldı eşımın yanda bu lafları bana ediyorlar benim ne yapmam gerekiyor • Merhaba avukat bey.İnternet aracılığıyla bir sosyal paylaşım sitesi olan twitter üzerinden şahsım ve ailemi konu alan bir küfür silsilesi ile karşılaşmış bulundum.Yaşım 18.Kalkıp bir avukata gitmek istiyorum fakat avukat masraflarından çekiniyorum.Hala twitter üzerinde kayıtlı olan bu hakaret ve küfür silsilesi kanıt olarak bulunmakta.Eğer kalkıp bir avukata gidersem ve davacı olursam bu işten benim maddi kaybım olmadan çıkabileceğim bir durum olabilir mi?Cevabınızı bekliyorum.Teşekkürler. • Herkesin bir avukat ile temsil edilme ve savunma hakkı vardır. Maddi durumunuz uygun değilse size bir avukat verilmesi için istanbul barosu'na başvurunuz. İstanbul barosu maddi durumunuz yoksa size ücretsiz bir ceza avukatı tayin edecektir. Ayrıntıları avukatınız ile yüz yüze görüşmeniz gerekir • merhaba baran bey. 4 5 kişi tarafından sıkıstırılarak agır tahrk sonucu agızdan insan değilsiniz cumlesinin kaçması hakarete girermi.ortada bana yapılan buyuk haksızlık var? tesekkürler • Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. • "İnsan değilsin" demek normal şartlarda hakaret suçunu oluşturur. Ancak haksız bir fiile tepki olarak fiilin işlenmesi halinde faile ceza verilmeyebilir. Ayrıntılar makalede mevcut. • Merhabalar Baran Bey...2 gün önce kızımın veli toplantısı için okula gitmistik okul bahçesinde birsürü insan vardi ve biri eşime çekil lan dedi ( diyen kişi sonradan öğrendik okulda beden eğitimi dersinde olan öğretmenmiş) eşim sen kimsinde benimle böyle konuşuyorsun diyerek tepki verdi ve bunun üzerine bayan sana kim olduğumu gösterecem polis çağıracam dedi ve çağırdı biz toplantıya giremeden emniyete gidip ifade vermek durumunda kaldık....kızımın psikolojisi bozuldu 1. sınıf öğrencisi korkuyor şuanda. Bayan bizden şikayetçi ve biz ne yapabiliriz ? onun ifadesi uyardim bana tepki verip bağırdı olarak ama uyarı şekli çekil lan şeklinde bize yardımcı olabilirseniz seviniriz. iyi günler. • Anlatımınızdan sizin işlediğiniz bir tehdit suçu fiili veya hakaret suçu fiili göremedim. Bu tür durumlarda taraflar genellikle tehdit ve hakaretten şikayet ederler. Karşılıklı hakaret söz konusu ise buna göre değerlendirme yapılarak taraflara ceza verilmeyebilir. Ama ayrıntıları bir ceza avukatı ile dosyanız üzerinden görüşünüz. • Çok teşekkür ederim kolay gelsin. • Merhaba baran bey eşim çalıştığı dönemde is yerinin muhasebe görevli birine facebook üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj atmıştır tabi bu dönemde eşim psikiyatri tedavisi görüyor ve ilaçlar kullanıyordu ilaçların etkisiyle sinir lendigi için böyle mesaj yazmıştır kendi bile ne yazdığını hatirlamiyord u karşı taraf eşime hakaret davası açmıştır acaba sonuç ne olabilir ve eşimin hastalığından dolayi yazmış olduğu bu mesajın cezası ne olabilir yada ne yapmalıyız saygilar • Merhaba kardeşimin bankalara olan borcu yüzünden üzerime kayıtlı telefonlara kardeşim adini vererek borcunuz var mesaji atilmis bende arayarsk nasıl alabildiklerini sordum telefondaki ses sert bir üslup ile hakları olfugunu söyledi bir daha atılmaması rica ettim telefonu kapattım sandım ama kapatmamışim arkadaşima durumu izah ederken cümleye gerizekalilar ya diye başladım sonra bayan benim arayarak
  Hakaret davası açacağını söyledi yasaları iyi biliyorsunuz madem bunu da biliyorsunuz olmanız gerekli dedi ve kapattı<p>Açabilirler mi?<br>Kardeşimin borcu için mesaj atma hakları var mi?</p> • Hakaret suçu ve cezası yukarıda yazılıdır. Hakaret suçu nedeniyle verilen ceza koşulları varsa ertelenebilir, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (hagb kararı) verilebilir, adli para cezasına çevrilebilir.<p>HAGB için bakınız:<a href="https://goo.gl/xNFttu" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/xNFttu">https://goo.gl/xNFttu</a>
  Hapis cezasının ertelenmesi hakkında bakınız:<a href="https://goo.gl/teWPjw" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/teWPjw">https://goo.gl/teWPjw</a><br>Adli para cezası için bakınız:<a href="https://goo.gl/GHdfQe" rel="nofollow noopener" title="https://goo.gl/GHdfQe">https://goo.gl/GHdfQe</a></p> • Kardeşinizin borcu için sizi aramaları, rahatsız etmeleri, o telefonu kardeşinizin kullanmadığını bile bile sizi rahatsız etmeleri kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturur.
  Sizin hakaretiniz ise tek başına hakaret suçunu oluştursa da, hakkınızda suç duyurusunda bulunulduğunda haksız bir fiile tepki olarak işlediğiniz için hakkınızda cezaya hükmolunmayabilir. • İyi günler,komşumla gürültü yüzünden aramız iyi değil,1 ve 7 yaşında iki çocuk var evde,sürekli dikkatli olmama rağmen çok sevimsiz Nemrut insanlar,en son ben dışarı çıkarken,kapıyı açtı ve arkamdan vesikalı orospu diye bağırıp,kapıyı kapattı.Ben de kapıyı çalıp yüzüme konuşsana diye bağırdım,bağrıştık,kapıyı kapattı gittik,birkaç saat sonra dışarda kardeşiyle karşılaştık,söyle ablana onu şikayet edecek dedim,o da benim 4 tane cinayete teşebbüsüm var,gidin Göztepe'ye sorun beni orda tanırlar dedi,bunlar hakaret ve tehdide girmez mi,dava etsem bişey çıkar mı? • Bir kız arkadaşım beni cafenin birine çağırdı yanında daha önce 1 kez gördüğüm biri oturuyormus benide davet etti bende bir başka kız arkadaşım alarak davete icabet ettim. Oturduğunuz yer çok gürültülü bir ortamda bende kız arkadaşımla uzun zamandır görüşmesmedigim için sohbet ediyorduk yanımızda ki erkek sessiz olsanız diye bize tepki verdi bende ortam çok gürültülü sesli konusuyoruz dedim . Tekrar SESSİZ olun diye tepki gosterince sen karisamazsin hepimiz kaç yaşında insanlarız dedim . Bana kalk git s.ktr gt o.sbu dedi bende sen kime hakaret ediyorsun dedim ve o Bana masanın altından tekme vurdu . Eğer karşılık verseydin yada bir hakaret vari cümle kullansaydm beni dovecekti bende korktum polis çağırdım ve kisi beni bu arada goriscez senlw gibi cumlelerlw tehtit etti ve ben şikayetçi oldum. İlk mahkemeye avukatımın özel sebepleri nedeniyle katilmadik. Hakim ifade için çağırdı bende geçen salı günü avukatımla beraber mahkemeye gidip ifade verdim ollayı anlatim hakimin uslubu cok sertti ve heyecanlandım olayı anlatırken bana sktr gt orsbu diyince bende sen kime hakaret ve küfür ediyorsun terbiyesiz dedim şeklinde konuştum. Avukatım terbiyesiz mi dedin dedi bende bilmiyrm demiş olabilirim dedim çünkü ben terbiyesizin bi hakaret cümlesi olduğunu bilmiyordum ki soyledigimden emin değildim şahit olan kız arkadaşlarımın birinin ifadesi şu şekilde arkadaşıma küfür ve hakaret edince sen bana küfür edip terbiyesizlik yapamazsin şeklindedir. Velhasıl bugünkü mahkemede bende hakaret ettiğim gerekçesiyle ceza aldim . Darp edilen ve raporu olan hakarete uğrayan onuru kırılan ve Şikayet eden benim ve bende ceza alıyorum .avukatımın yapabilcegimiz birsey yok artık dedi halde ben int araştırdım ve Yargıtayin bir davasında terbiyesiz lafını hakaret cümlesi saymadigimi öğrendim bunu emsal gosterebiilirmiyim lütfen bana bir yol gösterin • Merhabalar,<p>Dul bir bayan arkadaşım vardı.Uzun bir süre çıktım.Daha sonra ailem durumu öğrenince tepki verdi.Benden habersiz kadının evine gidip annesi ile tartışmış.Benim oğlum bekar olmaz bu iş die.Burda daha sonradan söylenen annemin o... gibi kelimeler kullanıp mahalleye rezil ettiği sevgilimin ailesini..Annem ise öyle kelimeler kullanmadığını söyledi.Mahallede sevgilim için zaten yollu deniyormuş.onu söylemiş.Neyse ben ilişkime devam ettim.Sonrasında bir kaç defa aldatıldığımı öğrendim yine devam ettim.Bir süre sonra benden ayrılarak ikinci evliliğini yaptı ama yine boşandı ve bana döndü.Bir süre daha devam eden ilişkimizde yine beni aldattığını öğrendim.Ama söylediği ben senden ayrıldım.Bir kaç gün içinde başkasına aşık oldum dedi.Tabi bende gururuma yediremedim.Arabayla sevgilimin evine gittim sevgilimde yürüyerek arkadan geldi.Bende bin şu arabaya dedim evinin önünde bir kere daha dedim korktu ve hemen eve <a href="http://girdi.pe" rel="nofollow noopener" title="girdi.pe">girdi.pe</a>şinden iki defa zile bastım babasının sesini duyunca hemen kaçtım ordan.Ondan sonra babası falan aradı seni yaşatmıcam sakat bırakacam dağa kaldırcam falan dedi sonra savcılığa vercem dedi.Şahitlerimde var dedi bağırdın çağırdın hakaret ettin dedi.ama ben orda hiç bir şey demedim zile iki defa basıp kaçtım.Şimdi savcılığa verecez diyorlar annenin yaptıklarınıda ekleyerek diyorlar.Annemde o... gibi kelimeler kullanmadım dedi benim de öle sadece sevgilime tlfnda hakret ettim.şimdi ya savcılık yada para vereceksin diyorlar.Dava etseler ceza alır mıyım?Sicilimde temizdir.</p> • Baran bey merhaba. 15.06.2014 tarihinde annemi kaybettim ve sanal ortamda tanıştığım ve 8 senedir muhabbet ettiğim bir şahıs ( arkadaşım demeye dilim ve elim varmıyor ) 26.08.2014 Tarihinde bir internet radyosunda anons,a geçerek ( SERVETİN ANNESİ GEÇEN AY ÖLMÜŞ ANNESİNİ MEZARINDAN KALDIRIP S***CEM ) Cümlesini kullandı. Bende bu şahsa dava açıp ve bütün yayının ses kaydını yaptım ve savcılığa verdim. Şu durumda bu şahıs hapis cezası alırmı veya hapis cezası alsa bile bunu para cezasına çevirirlermi ? • Baran bey merhaba, bugün bi alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada kadının biriyle tartışma yaşadım. Daha doğrusu kadın bana hakaretler etti o an güvenliği çağırmak aklıma gelmedi ancak ben bu kadın hakkında şikayette bulunmak istiyorum bana yol gösterebilir misiniz nasıl bulabilirim bu kadını izlemem gereken yol nedir? • Merhaba
  Alkollu arac kullanmaktan 2 yil hapis cezasi aldim ve ertelendi.. 5 yil boyunca bir suc islememem gerekli imis. Trafik kazasi haric. Tarafima kufur ve hakeret eden bir kisiyi dovsem bu bozulmus okurmu. Cezaya cevrilirmi.<br>Telefonda ses kaydi var. Yoksa bununla suc duyurusunda mi bulunayim. • 3 kisiyle olmayan konusma hakaret sucu olmayacagindan idari yonden de aynı şekilde suc olusturmaz mi ? • Iyi aksamlar baran bey ...
  Ben 6 yıl once hakaret davasindan yargilandim ve karşı taraf davayı kazandi 5 yıl bi olaya karişmamam söylendi ve hic bir sekildede bi problem olmadi davanin uzerinden 6 yil gecti sicilim temiz gozüküyor sorguladigımda . Benim sorum tekrardan bi dava daha açma durumları varmı yeniden boyle duyumlar aldim ve kafam cok karışık yardımci olursaniz sevinirim şimdiden teşekkürler... • Disiplin hukuku ile ceza hukuku farklı kurallara tabidir.
  Bu nedenle hakaret suçu teşkil etmeyen bir fiil dahi disiplin yaptırımı uygulanmasına neden olabilir. • Hakaret suçu nedeniyle açılan ceza davası sonuçlanmış, bir daha ceza davası açılması mümkün değil.
  Ancak, müştekinin maddi manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır. • Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle ilgili ilgisiz herkes gözaltına alınıyorken böyle bir nefret suçunun işlenmesine hukuk sistemi maslesef sessiz kalıyor. Söz konusu söz genel nitelikte söylendiği için hakaret suçu oluşmaz. Ancak, TCK 216. maddede düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu nedeniyle ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunulabilir • İş yerimde insanların içinde tartistigim birisi bana pezevenk dedi daha sonra arbamdan emaneti getirtme bana diye bağırdı. Bu sırada kameralar kayittaydi.ben davacı olabilir miyim • Eski esim beni nisanlima ve nisanlimin ailesine surekli kotuluyor, beni rahatsiz ediyor. Benim hakkimda hakaret iceren beni karalayan facebook mesajlari yolluyor. Bunun icin dava acsam ne ceza alir? msjlar bende mevcud kendisini uyarmama ragmen surekli devam etmekte. Cocugumuda bana gostermemekle tehdit ediyor yeri geliyor gostermiyor. Cocugun velayetini alma ihtimalim varmi bu sartlarda? • Apartman Kapısı önünde oturmayın dediğim bayan komşu bana sen adam olsan benimle muhattap olmazsın sen adam olsan karın söz geçirirsin gibi cümleler kullandığı için tartışma yaşadık bu durum hakaret suçu sayılır mı? • Baran Bey. Facebook dan bir kişiye sen adam olmazsın dedim mahkemeliğiz sizce Hakime ne demeliyim. • 11 yaşında ne hapsi kardeşim • hakaret davası kıdem tazminatı almayı engeller mi 45 senedir hiç bir davam yok (45 yaşındayım) • Merhaba,tartışmalı olduğumuz biri benim hakkımda yemiş yemiş beygir olmuşun dedi çok zoruma gitti hakaret sayılır mı • Merhaba, trafik çevirmesinde alkollüyken polis memuruyla tartıştım, üstüme yürüdü ve bağırdı refleks olarak küfür ettim, ittim karşılığında tekme attı daha sonra şikayetçi oldu ben de oldum, 6 ay sonra duruşmam var tahrik edilmiş sayılır mıyım, alacağım ceza ne olur? • Merhaba benimle ugrasan surekli bana gonderme yapan birisinin arkadasina sahte instagram adresi acip gondermeler yapip beni gormesini saglamak icin ekleme talebi yolladim ama isim cisim kufur kullanmadim maddi durum birde vucut haliyla dalga gecicek sekilde biseyler yazdim kimse benim oldugumu bilmiyo sadece yazdigim kisi beni anlamis ve savciliga gidip vermis acaba bu sekilde beni bulabilirlermi ayni zamanda yazdiklarimin altina kendiside gelip bir suru bel alti yorumlar yazmis benden daha agir seklinde savci ustune dusermi acaba huzursuz oldum • ben 21 yaşimdayım Annem ve. babam bir başka kadın yüzünden araları çok bozuldu. annem o kadar kötü oldu ki sinir krizleri geçirdi hep . 23 yıllk evlliğin ardında hoş olmadı tabi. sürekli babamin etrafında dolaşiyodu dayamadım ben o şahsa mesaj yoluyla ağzima geleni söyledim. pişmanda oldum sonradan bu ben değilim ddim. duydum ki savcıliğa vericekmiş. suçluyum ben galiba . ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz • Merhabalar ben instagramdan ismimin başına Hz. Ekini koyup açıklamaya da peygamber-ül y**** yazdım(o kufur değil benim adım)yeni kendime söyledim.Daha sonra benim sayfamı hackleyip soruşturma açtılar ama hala bir şey yok.Kendime peygamber deyip kendimle alay ettiğim için ceza alır mıyım? • Arkadaşımın ablası kardeşine arkadaş olmamı istemiyor.Bu yüzden bana tehtid ve hakaret içerikli sözler söyledi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmadığım halde uyuşturucu kullanmış gibi göstermeye çalışıyor . Kendisiyle bi telefon konuşmasında arka taraftan bana edilen hakaretler duydum ve kardeşi beni uyardı kullanmıyor olsa bile cebine eroin koyup şikayet ederim gibi ithamlarda bulunmuş bu olay beni gerçekten çok huzursuz ediyor. LÜTFEN YARIM EDİN BARAN BEY • Yaşım 14 bugün birini işlettik ufak küfürleşme oldu ve ben bu umarayı internette yayınladım cezası nedir • Merhaba, Çağrı Merkezi çalışanının şahsına küfür/hakaret etmek ya da görüştüğü kişinin yöneticisine küfür/hakaret etmek basit mi yoksa nitelikli kapsama mı girmektedir. Teşekkürler. • Merhaba ben yaklaşık 1,5 ay önce cumhurbaşkanına hakaret ettim ve bu yüzden dava olucak daha 13 yaşındayım hapise girermiyim savcı ile konuştum bana serbest bırakılması gibi şeyler dedi ama mahkeme var çok korkuyorum sorumu lütfen cevaplayın • Ya bende 13 yaşındayım girermiyim diye korkuyorum.
  cumhurbaşkanına hakaret ettim mahkemeliğiz bende hapise girermiyim diye korkuyom teogum var okuyom ben ya • Merhaba bana tartışmalı olduğum kişi büyük bir hakaret etti ve bende davacı olmak istiyorum fakat bende ona bana ettiği hakarete karşılık olarak senden bana kalmadı dedim ve bu hakaret sayılır mı karşılıklı hakaret mi olur ve ben davacı olsam bu konuda ne kadar haklı olurum ilginiz için teşekkür ederim • merhaba bı avukatada bulunan dosyam ıcın ödeme yapmam gerekıyordu gununde yapamadım ve bana ''adam degılsın yalancısın üçkagıtcısın annen ölse üzülmem vs keffilimede suratsız'' felan demiş ben bunla ilgili hakaretten tazmınat davası acmak istiyorum okadar hakarete karsı evet haklısınız dedım gerı cevap vermedım sizce davayıkazana bılırmıyım • Facebook da birine hakaret ettim küfür yolu ile oda bana hakaret davasi açmış şimdi küfür etmemin nedeni islam dini ile dalga geçilmesi adnan hocanin muridi bu şahıs devamli açık bikinili kızları paylaşıp din ile bagdastirmasi ağır tahrik var ben bu davadan nasıl suçsuz olarak kurtulabilirim cevap yazarsaniz memnun olurum... • Merhaba Sn.Av.Baran bey gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışıyorum buradaki görevim şefim birde benim yönetici Müdüre hanım var yemek yenen alanın üst tarafından yağmur Suyu akmakta olup elektirik pirizleri su içinde kalıyordu bir tehlike oluşmaması için oranın üzerine yani çatısının üstüne çıkıp su gelen yere hafif dolgu maddesi sürdüm alla yemek yiyen Müdüre hanım durumdan rahatsız olmuş avazı çıktığı kadar (Geri zekalı aptal salak cümleleri sarfetmiş olup benim tarafımdan karşılık verilmemiştir bir bayan olduğundan dolayı yani erkek olsaydı tabikide farklı olurdu dava açma ve Şikayette bulunmak hakmıdır şahitlerim var ama yazılı ,ses ve resim yok benimle birlikte 3 kişi şahittir olaya saygilar • cevabınızı acil bekliyorum • Merhaba. Ben bir esnafım ve bana rakip olan birisi var,sürekli benimle rakabet edip mallarını benden daha ucuza satmaya çalışıyor.Ben de sinirlenip bu adiliği neden yapıyorsun dedim.Bu hakaret suçu sayılır mı ? Sonuçta ben ona sen adisin demedim.Yaptığı eylemin adilik olduğunu söyledim.Bu yaptığın şey yanlış ve adice bir şey der gibi DİYE DÜŞÜNÜYORUM BEN BİLMEM DOĞRU MU • merhaba baran bey,08/01/2016 tarihinde annem intihar etti,baba ve büyükbaba dan şikayetçi oldum,fakat intihar dan bir gün önce hakaret tehdit ve darp edildi,annem,şikayetçi oldu,hala bir işlem yapılmış değil,savcıya intikal ettirilmedi,bu konuda ne yapabilirim,darp raporu var elimde,ölümüyle ilgili verilen takipsizlik kararına itiraz ettim,fakat yardım aldığım avukat raporu dahil ederek değilde,dosya üzerinden itiraz ettiriği için hakim kararı onadı,bende anayasa mahkemesine başvuru yaptım,sorum şu;işlem yapılmayan dilekçesi için nereye başvuru yapmam lazım bir süresi varmı,ikincisi,oğlu olarak ben şikayette bulunup intihara sebebiyet vermekten dolayı dava açsam nasıl olur,üçüncü sorum, aleyhime açtıkları hakaret tehdit davası devam etmekte,bu davada annemin ölümünden beni sorumlu tutarak suçladılar,annemin darp raporuyla bu suçlamalara cevap verip şikayetlerimi bu davada belirtsem uygun olurmu.(kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen savcılık kararında annemin bırakmış olduğu bir zarf dolusu mektuba hiç değinilmemiş,artı kollarına yazdığı yazılar varmış,merhumu yıkarken görenler var,fakat bu yazıları bölük pörçük anlamsızlaştırarak dosyaya geçtiğini düşünüyorum bu konuda ne yapılabir)acil diyecem herkes için kendi sorunu acildir.gerçekten zor durumdayım kısa zamanda cevap verilirse minnettar kalırım.saygılarımla.ACİLLLLLL • Değerli hocam Merhabalar..
  Sosyal medyadan yaklaşık 1 yıl evvel bir sayfa'da yaptığım " Lan ve Dingil " kelimeleri için hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. bildiğim kadarıyla yargıtay " Lan " kelimesini hakaret olarak değerlendiriyor artık..<p>Bu konuda Emniyete ifade vermem gerekiyor. Öncelikle davayı açtırmamak adına ne şekilde bir ifadede bulunmalıyım , zahmet verip yardımcı olursanız çok sevinirim.<br>Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim ..</p> • Merhaba
  YouTube da bir şahısa özentilik yapıyorsun yorumunu attım hadi ikile yavrum işine bak şerefsiz kes sesini gibi tepkilerle karşılaştım ve bu şahıs bir kadın.Bense sadece mantıksız dedim şikayet başvurusu yapsam durum ne olur ve de yapmalı mıyım cevaplarsanız çok memnun olurum sağolun • baran bey lütfen soruma cevap veriniz.teşekkür ederim saygılarımla • Merhaba. Kısaca uğramış olduğum hakaretten söz etmek istiyorum.
  Amcam ve yengem anlaşamamazlıkları nedeni ile kavga ediyorlar. Yengem aşırı öfkesinden babannem halam ve bizlere hakaret ediyor aynı zamanda kendi yeğenine benim babamın telefon numarasını veriyor ve babama msj yazıyor yeğeni...<br>(Msj içeriği şu şekilde ; Biz üçümüz de nişanlandık evlendik senin kızın bekar neden evlemiyor. Git kızına bi bakirelik testi yaptır diyor. ) Bu söz namus konusunda benim haysiyetimi onurumu incittiği için dava açabilir miyim ? Çünkü hakaret içerikli msj şahsıma değil benimle ilgili babama yazıyor. Olaylarla uzaktan yada yakından hiç bir ilgim yok. Kime çamur atacaklarını şaşırdıklarından hakarete dönüştürdüler. Benim adımın geçmesi bile çok saçma. Kısaca bana değil, benimle ilgili babama kötü msjlar yazıldığı için hakaret davası niteliğinde suç duyursunda bulunabilir miyim ? • Merhaba benim cagri merkezinde calisiyorum 24 sn lik bi gorusme yaptim adam firmanizinda.seninde diyip.basladi sovmeye mahkemeye basvurmayi dusunuyorun cagri kayit altinda sizce etkisi ne olur • merhaba hocam
  Müşteki diyor ki; tarafıma A hakareti edildi.<br>Müşteki tek tanığı diyor ki; Müştekiye B hakareti edildi.<br>Sanık diyor ki: Ben böyle bir hakaret etmedim.<br>Yukarıdaki örnekte Müştekir ve Tanığının ifade ettikleri hakaretler tamamen farklı. Bu durumda müşteki ile tanığının ifadelerinde çelişki olduğu kanaatine varabilir miyiz? Ayrıca Sanık tarafından hakaret ediliyorsa, bunu hem müştekinin hem de tanığının duymuş olması gerekmez mi? Eğer ki müşteki, kendi tanığının duyduğu böyle bir hakareti duymadıysa da bu durumda gıyabında hakaret olarak değerlendirilip, en az 3 tanık olması şartı istenebilir mi?<br>İyi çalışmalar.. • Hocam merhaba. Ben görevi başında bir milletvekiline twitter üzerinden şerefsiz, vatan haini, şu kibire bak diye hakaret ettim. ben üniversite mezunuyum ve yüksek lisans yapıyorum. hayalimde akademisyenlik var ama ertelenmiş bile olsa 1 yıl ve üzeri cezalarda memurluk hakkım yanıyormuş araştırdığım kadarıyla. kamu görevlisine hakaret ettiğim içinde cezam 1 yıldan 2 yıla kadar değişiyor. sizce bu davadan hasarsız bi şekilde kurtulma şansım var mı? teşekkür ederim. • Merhaba hocam
  Ben bir çağrı merkezine whatsaptan yazı yazdım.size hakkımı helal etmiyorum terbiyesiz ahlaksızlar bana cevap bile yazmıyorsunuz param size haram olsun allah yedirmesin benden aldığınız paraya muhtaç kalın gibisinden.kendileride bana cevap yazdı sonradan bizden almadığınız ürün için firmamıza hakaretten bu mesajları avukatımıza gönderdik gibisinden.sonra farkettim ki gerçekten başka firmaya yazmışım özür mesajı attım farkedince cevap yazmadılar pişmanlığımı dile getirdim sizce herhangi bir şey çıkar mı bundan bilgi verirmisiniz? • Merhaba Baran Bey
  17 nisan 2017 yılında Facebook üzerinden bir haber sitesinden YSK kurulu üyesi Sadi Güven e bilgim olmadan 'Ulan İbne ne vaatler verdiler nereye başkan oldun'gibi bir yorum yapılmış o tarih öncesinde para hesaplarım dahil hacklenmişti.Böyle bir yorumu ben yapmadım ve 20 şubat 2018 de polise ifade verdim uzlaşma talebinde bulundum..Ceza alırmıyım?Konu ile ilgili desteğinizi rica ediyorum.<br>Teşekkürler<br>Yeşim • merhaba ben 2017 yılında bır protestoda polıse kufur etım ve bu perıscop denen uygulamada oldu kufurler agırdı benı ızlıyolarmıs benı kayde almıslar ve bu ıkı polıs benden sıkayetcı olmus 20 marta mahkemem var ne olur sızce hapıs cezası yermıyım ?
  ıfademde pısman oldugumu ve olay gunu alkolu oldugumu soyledım • Sabıkan yoksa erteler cezayı korkmana gerek yok. • Merhaba gecen bir magaza gorevlesiyle tartistim derken..... gotunden uydurma dedim sizce suc mu • Öcelikle selamın aleyküm ben 2017 2018 yılı arası son sınıf öğrencisi olduğum için bi halıcıda sıtaj yaptım işler kış sezonu oldu için iyi deyildi paramı veremiyordu bende yaza doğru sezon açılır dedim yazın alırım dedim güvendim okular bitikten sonra adamnlan aramızda bi tarışma yaşadık adam şimdi benim paramı vermiyor benim bu parayı almak için dava etme şansım varmı • Merhaba benim arkadaşıma benim hakkımda kadınlık gururuma yakışmayacak kufurler edilmiş ve aynı zamanda tehtidler savrulmuştur. "Öldurucem onu" gibi ve ben bunların fotoğrafını çektim. Şikayet ettiğimde ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? Olay çok uzarmı? Lutfen cevap veriniz. Teşekkürler.