Sahte vekaletname ile taşınmaz devri ve tapu iptal davası  • Noterden sahte vekaletname düzenlenerek adıma tapuda kayıtlı taşınmaz devredilmiştir. Devralan kişi de başka bir kişiye bu gayrimenkulü devretmiştir. Bu en son devralan kişiye karşı tapu iptal ve tescil davası açılabilir mi? Sonucu ne olur?  • Sahte vekaletname ile yapılan taşınmaz devirleri hukuken geçersizdir. Kayıt maliki sahte vekaletname ile yapılan devre karşı her zaman tapu iptali davası açabilir. Ancak, taşınmazı sahte vekaletname ile devralan kişi söz konusu taşınmazı üçüncü bir kişiye devrederse, MK md. 1023 gereği üçüncü kişinin “iyiniyetli” taşınmaz iktisabı korunur (Yargıtay 1.HD - Karar: 2014/18305). Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İyiniyetin varlığı asıl olduğuna göre, alıcı üçüncü kişinin kötüniyetli olduğunu kanıtlama yükümlülüğü eski tapu maliki olan davacıya düşer (TMK md.6) (Yargıtay 2. HD - 2015/4019 Karar, 2015/363 Karar, 2014/25332 Karar)