Gizli ses kaydı alacak davasında delil olur mu?  • Bir kişiyle aramda ticari anlaşmazlıklar var. Alacak miktarı konusunda epeydir yürüyen bir tartışmamız var. Ancak, karşı tarafın alacağının bir kuruşunu dahi ispatlayacak delili yoktu. Son görüşmemizi ses kaydına almış, o görüşmede mutabık kaldığımız alacak miktarı net bir şekilde anlaşılıyor. Mutabık kaldıktan sonra araya başka meseleler de girdi. Şimdi bu alacağı ödeme yükümlülüğüm olmadığını düşünüyorum. Karşı tarafın tuttuğu bu ses kaydı suç değil mi? Mahkemede aleyhime delil olarak kullanılabilir mi?  • Alacağı ispat amacıyla bir kereye mahsus yapılan kayıtlar hukuka aykırı delil olarak kabul edilemez. Bu nedenle suç olarak da değerlendirilemezler. Aleyhinize delil olarak da kullanılabilir.

    Ayrıntılara şu yazımızdan bakın: Gizli Ses Kaydı Delil Olur Mu?

    Konuya dair bir yargıtay kararı da aşağıdadır:

    Telefon konuşmalarının alacak davasına delil olarak sunulması eylemi yönünden yapılan incelemede; Sanıklardan …’un, sanık … ile katılan arasında gerçekleşen telefon konuşmalarını, katılan ile aralarında görülen alacak davasına delil olarak sunması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın eyleminin TCK’nın 132/3. maddesindeki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları kapsamında değerlendirilebilir ise de, görüşme ayrıntıları dökümünü üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, alacak davasındaki iddiasını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği anlaşılmakla, bu eylem yönünden sanık …’in beraatine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir (Y12CD-K.2015/2635).  • Noter işlemleri kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar