Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi Nedir? Yeniden yargılanma mümkün mü?  • Hakkımda, tehdit ve görevi kötüye kullanma suçuyla açılan ceza davasında Yargıtay, görevi kötüye kullanma suçu nedeniyle verilen hükmü bozdu. Ancak tehdit suçu nedeniyle verilen hüküm temyiz incelemesi neticesinde kesinleştir. Kararın verdiği dönemde istinaf mahkemeleri olmadığından doğrudan temyiz etmiştik. Yargıtayın bozma/onama şeklindeki kararı, 11.07.2018 tarihinde tarafıma tebliğ edildi. Bu kararda bir sürü yanlışlık var, anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapmak istiyorum. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi nedir? Anayasa mahkemesi ihlal kararı verdiğinde yeniden yargılama ihtimali var mı?  • Anayasa mahkemesi ihlal kararı verdiğinde, ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılması gerekiyorsa, mutlaka duruşma yapılarak yeniden yargılama yapılması gerekir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311/1-f maddesi şu şekildedir:

    CMK 311/1-f : Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu halde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

    Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi

    Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, son olağan kanun yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gündür. Tüm olağan yargısal yollar tüketildikten sonra 30 gün içinde bireysel başvuru formu ve ekli belgelerin Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Başvuru süresinin kaçırılmaması için, başvuru formunun, Anayasa Mahkemesine gönderilmek üzere 30 gün içinde mahkeme kalemine ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilmesi yeterlidir. Anayasa Mahkemesine başvuru süresi, başvuru formu ve eklerinin teslim edildiği gün dikkate alınarak hesaplanır.

    30 günlük bireysel başvuru süresinin başlangıcı yargısal yolların tükendiğinin öğrenildiği veya kararın başvurucuya tebliğ edildiği tarihtir. Başvurucu mücbir sebep veya ağır hastalık gibi hallerde, mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuruyu yapmalıdır. Ceza davalarında Yargıtay ONAMA kararları ilgililere tebliğ edilmediği için çoğu kez bireysel başvuru süresi kaçırılmaktadır. Anayasa Mahkemesi bir kararında (29/9/2016 tarihli ve 2014/5006 başvuru numaralı Yavuz ÖZGENÇ ve diğerleri Kararı); Yargıtay Kararları kendilerine tebliğ edilmeyen kişiler yönünden, Yargıtay ilamının mahkeme kalemine geldiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde öğrenmesi gerektiği, üç ay sonunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için 30 günlük sürenin başlayacağına karar vermiştir.