Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hagb kararı adli para cezasına çevrilir mi?  • Eşim trafikte alkollü kaza yaptı bir hayvana çarptı. Bu yüzden 25 günlük hapis cezası vardı ama hagb ile ertelendi. Daha sonra farklı bir suçtan dolayı adli para cezası aldı ve bu cezayı ödedi. Ancak ilk mahkeme tekrar açılmış. Hapis cezası alır mı? Bu cezayı para cezasına çevrilirmi? Nasıl bir yol izlemeliyiz  • Kural olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının aynen açıklanması gerekir. Ancak, somut durumunuzda kıs süreli hapis cezası olan hallerde TCK m.50/3 gereği adli para cezasına veya seçenek diğer yaptırımlara çevrilmesi mümkündür.

    Yargıtayın görüşü de açıklanan hükümde yer alan hapis cezasının adli para cezası veya başkaca seçenek yaptırıma çevrilmesi öngörülmektedir:

    1- 5237 Sayılı Kanun'un 49/1. maddesinde yer alan "Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz." şeklindeki düzenleme ile adı geçen sanık hakkında kurulan hükmün esasını oluşturan kısa kararda temel cezanın takdiren asgari hadden tayin edildiği nazara alındığında, sanığın eylemini cezaî yaptırıma bağlayan 5237 Sayılı Kanun'un 270/1. maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırının gösterilmediği, üst sınırının ise 2 yıl olduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında hükmedilecek hapis cezasının alt sınırının 1 ay olduğu gözetilmeden, temel cezanın 5 gün olarak belirlenmesinde,

    2-) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/3. maddesinde yer alan, "Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir." biçimdeki düzenleme karşısında, daha önceden hapis cezasına mahkûm edilmemiş olduğu anlaşılan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50 /1. maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesinde, isabetsizlik bulunmaktadır (Yargıtay 8. Ceza Dairesi - Karar: 2017/10588).