İnfaz Kanunu Madde 62 • Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı

  İnfaz Kanunu Madde 62

  (1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

  (2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz.

  (3) Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.
 • İnfaz Kanunu Madde 62 Gerekçesi

  Maddeye göre, hükümlüler, ilke olarak süreli ve süresiz yayınlardan, bedelini karşılamak koşuluyla yararlanmak hakkına sahiptirler.

  Ancak, mahkemelerce yasaklanmış olanlarla kurumun güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf, yorumu kapsayan yayınlar hükümlülere verilmez. Resmî kurumlarla, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlü ve tutuklulara ücretsiz olarak ve serbestçe verilir.
  Her düzeyde eğitim ve öğretime devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz.

  Hükümlü ders kitapları dışında odasında gereksiniminden çok yayın bulunduramaz ve bunlar emanet eşya deposunda korunur. Hükümlü salıverildiğinde kitaplar kendisine teslim olunur. • İnfaz Kanunu 62. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ
  Esas : 2007/931 Karar : 2007/1289
  Tarih : 21.02.2007

  - İnfaz Kanunu 62. Madde

  Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Kurulu Başkanlığının hükümlüler arasında kitap alışverişi taleplerinin reddine dair 28.09.2006 tarihli ve 40 sayılı kararına PKK-KONGRA-GEL örgütü mensubu olan tutuklu ve hükümlüler, şikayeti üzerine, Tüzüğün 92. maddesinde yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığından anılan işlemin iptaline dair, Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin ( İnfaz Hakimliği ) 02.10.2006 tarihli ve 2006/261-262 sayılı kararına itirazın reddine ilişkin, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.10.2006 tarihli ve 2006/809 sayılı kararının;
  01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Kütüphaneden yararlanma" başlıklı 61. maddesi ile "Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı" başlıklı 62. maddesinde hükümlülerin kütüphane ve kitaplıklardan ne şekilde yararlanabilecekleri gösterilmiş olup, yine 20.03.2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 06.04.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 86 ve 87. maddelerinde Kanun'a paralel düzenlemelere yer verildiği, hükümlülerin kendi aralarında kitap alışverişi yapabileceklerine dair bir düzenleme bulunmadığı gibi, terör ve organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu yüksek güvenlikli ceza infaz kurullarında örgütsel bağların devam ettirilmemesi, güçlendirilmemesi ve yönetici konumundaki hükümlü ve tutukluların alt kademedeki örgüt üyeleri ile ilişkilerinin kesilmesi hususlarında idarenin bir kısım tedbirler almasının kurum içi disiplin kurallarına riayet edilmesini temin bakımından önemli olduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 20.12.2006 gün ve 60662 sayılı Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay C. Başsavcılığının 19.01.2007 gün ve 2006/323489 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden,

  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 6.10.2006 tarih ve 2006/809 D. İş sayılı kararının CMUK. nun 309. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına ( TEVDİİNE ), oybirliği ile karar verildi.