İnfaz Kanunu Madde 50 • Zorlayıcı Araçların Kullanılması

  İnfaz Kanunu Madde 50

  (1) Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçlar;

  a) Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil sırasında kaçmayı önlemek için,

  b) Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbî nedenlerle,

  c) Diğer kontrol usûllerinin yetersizliği hâlinde hükümlünün kendisine veya başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en üst amirinin emriyle, Kullanılabilir.

  (2) Çocuk hükümlüler için birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanmaz.
 • İnfaz Kanunu Madde 50 Gerekçesi

  Madde ile, 49 uncu maddenin öngördüğü hâller dahil, hiçbir tedbirin, zincir ve demire vurmak biçiminde uygulanamayacağı vurgulandıktan sonra, büyüklerin bedensel hareketlerini kısıtlayıcı araçların kullanılma nedenleri (a), (b) ve (c) bentlerinde belirlenmiştir. Ancak, çocuk hükümlüler (a) bendinin belirttiği kısıtlamaya tâbi tutulamayacaklardır.