İnfaz Kanunu Madde 35 • Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar

  İnfaz Kanunu Madde 35

  (1) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.
 • İnfaz Kanunu Madde 35 Gerekçesi

  Bu madde kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbı malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin yönetmelikte gösterileceğini belirtmektedir.

  Kuşkusuz yönetmelikle yapılacak düzenlemede bu eşya ve malzemelerin ihtiyaç durumuna göre miktarı ve gerekli diğer özellikleri açıklanacaktır. • İnfaz Kanunu 35. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ
  Esas : 2007/930 Karar : 2007/919
  Tarih : 12.02.2007

  -İnfaz Kanunu 35. Madde

  Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının Kurum güvenliğini tehlikeye sokabileceği düşüncesiyle karbon kağıdının içeriye verilmemesine dair 30.06.2006 tarihli ve 2006/20 sayılı kararına ... örgütü mensubu olan tutuklu ve hükümlülerin başvurusu üzerine, 4675 sayılı Kanun'un 6. maddesi gereğince reddine dair Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin ( İnfaz Hakimliği ) 22.08.2006 tarihli ve 2006/208-209 sayılı kararına yapılan itirazın kabulü ile Kocaeli İnfaz Hakimliğinin 22.08.2006 tarihli kararının kaldırılmasına ilişkin, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.09.2006 tarihli ve 2006/754 müteferrik sayılı kararının; 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun'un "Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar" başlıklı 35. maddesi ile Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinde ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde nelerin bulundurulabileceği gösterilmiş olup, karbon kağıdının bulundurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmadığı gibi, terör ve organize suç örgütü üyelerinin bulunduğu yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında örgütsel bağların devam ettirilmesinin ve güçlendirilmesinin engellenmesi ile yönetici konumundaki hükümlü ve tutukluların alt kademedeki örgüt üyeleri ile ilişkilerinin kesilmesi hususlarında idarenin bir kısım tedbirler almasının kurum içi disiplin kurallarına riayet edilmesini temin bakımından önemli olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 12.12.2006 gün ve 058893 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay C. Başsavcılığının 19.01.2007 gün ve 2006/323472 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden,

  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 7.09.2006 tarih ve 2006/754 müt. sayılı kararının CMK. nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.