HMK Madde 451  • Yürürlük

    HMK Madde 451

    (1) Bu Kanun 1/10/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
  • HMK Madde 451 Gerekçesi

    Hukuk yargılamasını bütünüyle etkileyecek temel bir kanunun derhal yürürlüğe girmesinin yaratabileceği sakıncaları bertaraf etmek ve yeni getirilen kavram ve kurumların kavranmasını ve yerleşmesini temin etmek amacıyla, Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl sonra ("1.10.2011"olarak yasalaşmıştır) yürürlüğe girmesi esası benimsenmiştir.