HMK Madde 438 • Tebligat

  HMK Madde 438

  (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 • HMK Madde 438 Gerekçesi

  Maddede, tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılması esası benimsenmiştir. Ancak, tahkimin amacı ve niteliği göz önüne alınarak taraflara aksini kararlaştırabilme imkânı tanınmıştır. • HMK 438 (Tebligat) Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2017/1447 Karar : 2017/2592
  Tarih : 3.05.2017

  • HMK 438. Madde

  • Tebligat

  Hakem heyetince verilen kararın taraflarca temyizi üzerine dosya Dairemize gönderilmiş olup, yapılan ilk incelemesinde, yerel mahkemece hakem heyetinin kararının saklanmasına karar verildiği ve esasın bu şekilde kapatıldığı, kararın gerekçesinde hakem kurulunca verilen kararın taraflara tebliğ edilmiş olduğu ve kararın yeniden tebliğine ilişkin düzenlemenin HMK'da mevcut olmadığı belirtilmişse de; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesinin 23. fıkrasında, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun hükümlerinin sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanacağı belirtilmiş, karar tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK'nın tahkim usulüne ilişkin tebligatı düzenleyen 438. maddesinde de, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tebligatın 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ etmelidir. Her iki taraf hakkında da temyiz süresi ancak bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

  Bu durumda dosyanın incelenebilmesi için öncelikle verilen kararın taraf vekillerine Tebligat Yasası hükümlerine uygun olarak tebliği ile buna ilişkin tebligat parçasının dosyaya konulması ve bundan sonra dosyanın temyiz incelemesi için gönderilmesi gerektiğinden, anılan eksikliğin giderilmesini teminen dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesine karar vermek gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının yerel mahkemeye GERİ ÇEVRİLMESİNE, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.