HMK Madde 131



 • Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu

  HMK Madde 131

  (1) Cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlar ileri sürülemez.




 • HMK Madde 131 Gerekçesi

  Davalının, cevap dilekçesi vermekle artık usulî itirazlarını bildirdiğini veya böyle bir itirazı olmadığını ve esasa girdiğini kabul etmek gerekir. Tereddütlerin de giderilmesi amacıyla, cevap dilekçesi verme süresi henüz dolmamış olsa bile, artık bundan sonra ilk itirazların ileri sürülemeyeceği açıkça belirtilmiştir.



 • HMK 131. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
  Esas: 2014/13339 Karar: 2014/15416
  Tarih: 13.10.2014

  • HMK 131. Madde

  Davacı vekili, davalının keşide etiği çeke istinaden davalı aleyhine başlattıkları kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip için davalının icranın geri bırakılması kararı aldığını, kararın kesinleştiğini, alacaklarının hala ödenmediğini ileri sürerek takipte talep edilen alacak miktarının faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, müvekkilinin adresine göre yetkili mahkemenin Bucak Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu savunarak yetkisizlik kararı verilmesini talep etmiştir.

  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, dava konusu alacağın kambiyo senedinden kaynaklanan aranacak borç niteliğinde olması sebebiyle yetkili mahkemenin davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkeme olduğu, davalının adres kayıt sistemindeki adresine göre yetkili mahkemenin Bucak Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

  1-Dava, sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davası olup, davalı dava dilekçesinin kendisine 17.11.2011 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 21/12/2011 tarihinde verdiği cevap dilekçesiyle yetki itirazında bulunmuş; mahkemece yetki itirazı doğrultusunda yetkisizlik kararı verilmiştir. Ancak, HMK'nın 116,, 127,, 131. maddeleri gereğince ilk itirazların dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde verilmesi gereken cevap layihasında ileri sürülmesi gerekir. Bu durumda mahkemece yetki ilk itirazının süresi içerisinde ileri sürülüp sürülmediği incelenip değerlendirilmeksizin yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

  2-Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

  Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 13.10.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.