HMK Madde 121 • Belgelerin Birlikte Verilmesi

  HMK Madde 121

  (1) Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur.
 • HMK Madde 121 Gerekçesi

  1086 sayılı Kanunun 180 inci maddesindeki düzenlemeye karşılık olan bu madde ile, davacının elinde bulunan belgelerin dava dilekçesi ekinde verilmesi esası düzenlenmiştir. “Harç ve avans ödenmesi” başlıklı 125 inci maddede masrafların avans olarak yatırılması esası getirildiğinden, bu maddede posta giderleri ile ilgili ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. • HMK 121. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2018/2175 Karar : 2018/6232
  Tarih : 15.05.2018

  • HMK 121. Madde

  Davacı kadın, dava dilekçesinde tanık deliline dayanmamıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119/1 -(f) hükmü uyarınca, gerek yazılı gerekse basit yargılama usulünde, iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğinin dava dilekçesinde belirtilmesi, ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 121 ve 129/2. madde hükmü uyarınca hem dava dilekçesinde hem de cevap dilekçesinde gösterilen ve tarafın elinde bulunan belgelerin dilekçeye eklenerek mahkemeye sunulması, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması zorunludur. Davacı kadın, dava dilekçesinde nüfus kaydından başka herhangi bir delile dayanmadığından, dayanılmayan delilin bildirilmesi için ön inceleme aşamasında verilen süre sonuç doğurmaz ve davacı kadının süresinde bildirmediği tanığının beyanları kusur belirlemesinde dikkate alınamaz (HGK 20.05.2016 tarih 2014/2-695 esas ve 2016/522 karar sayılı kararı). Bu durumda mahkemece, davacı kadın tarafından usulüne uygun şekilde süresinde ileri sürülmeyen tanık beyanlarının hükme esas alınması doğru olmamıştır. O halde davanın reddi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15.05.2018 (Salı) • YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2016/28807 Karar : 2017/2196
  Tarih : 22.02.2017

  • HMK 121. Madde

  Davacı, davalı ile aralarında 2011 yılında devremülk satış vaadi sözleşmesi imzalandığını, 7.000,00 TL devre mülk bedelinin davalı tarafa ödendiğini, ancak devremülkün taahhüt edilen tarihte teslim edilmediğini ve söz verilenden farklı konumda bir devremülk tahsis edildiğini, bu nedenlerle sözleşmenin feshi ile ödenen bedelin ticari faizi ile iadesi ve şimdilik 1.400,00 TL ceza-i şartın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava, devremülk satış vaadi sözleşmesinin feshi ve ödenen bedel ile ceza-i şartın tahsili talebine ilişkindir. Mahkemece, taraflara HMK 121 ve 140/5 maddeleri gereğince delillerini bildirmek üzere süre verilmiş, davacı taraf sözleşme dışındaki dekont ve bilumum delillerini süresinde ibraz etmediğinden davanın usulden reddine karar verilmiştir. 27.04.2016 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasından önce davacı tarafın mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğu, mahkemece bu mazeret kabul edilerek tarafların yokluğunda ön inceleme duruşması yapılıp tahkikat aşamasına geçildiği ve davacı tarafa delillerini bildirmek üzere süre verilerek bir sonraki duruşma gününün tebliğ edildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Ön inceleme duruşmasında davacı vekilinin mazereti kabul edilip, duruşmanın bir başka güne bırakılmasına karar verildiğine göre; ön inceleme o gün tamamlanmamış, zorunlu sebeple yeni bir duruşma günü tayin edilmiş demektir (HMK md. 140/4). Bu durumda, yasanın ön inceleme duruşmasında yapılmasını öngördüğü işlemlerin (HMK md. 137/1, 140/1-2), mahkemece yeniden belirlenen duruşma gününde tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, artık uyuşmazlık konularını tespit ve tarafları sulhe teşvik gibi ön incelemeye ait işlemlerin 27.04.2016 günlü duruşmada yapılması da söz konusu olamaz. Bu durumda mahkemece, yeniden ön inceleme duruşması için gün verilerek tarafların hazır olduğu oturumda tahkikat aşamasına geçilmesi gerekirken, tarafların hazır olmadığı ve davacı mazeretinin kabul edildiği gün ön inceleme duruşması yapılıp tahkikat aşamasına geçilerek davacı tarafa delillerini sunmak üzere süre verilmesi doğru görülmemiştir. Yukarıda anlatılan hususlar gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. • YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2016/10109 Karar : 2017/972
  Tarih : 13.02.2017

  • HMK 121. Madde

  Dava yüklenicinin temlikine dayalı ... iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

  Davalı ..., davaya cevap vermemiş, diğer davalı ..., davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Bilindiği üzere HMK.nun 121 ve 129/... maddesi uyarınca taraflar dilekçelerinde ellerindeki delilleri sunmak ve başka yerden getirilecek delillerin bilgisini vermek zorundadırlar. Aynı Kanunun 140. maddesine göre, dilekçelerde eksik olan delillerin ve bu konudaki bilgilerin en geç ön incelemede sunulması veya verilecek kesin sürede tamamlanması gerekir.

  Somut olayda, mahkemece taraflar dilekçelerinde gösterdikleri; ancak, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları ve masrafını yatırmaları için iki haftalık kesin süre verilmiş, tanık listesinin verilmesi hususu gözardı edilmiştir.

  Taraflar dava ve cevap dilekçelerinde tanık deliline dayandıklarına göre mahkemece, usulüne uygun şekilde tanıklarını bildirmesi için süre verilmesi, bildirdikleri taktirde tanıklarının dinlenmesi, daha sonra bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ....480 TL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.