Hapis Cezası Nedeniyle Geçici Velayet Sorunu • Avukat bey esimle bosandik oglumun velayetini babasina biraktim. Baba hapiste velayet hakkindan yoksun birakildi. Cocugun velayeti babada da değil bende de değil. Velayet davası actım gecici velayet talep ettim hakime hanim reddetti. Dava sonucunu beklemem gerekiyormus. Benim ne yapmam gerek su an velayet diye bir sey yok, davanın sonuclanmasını beklemekten baska ne yapabilirom. Babanne ve dede cocugu almaya çalışıyolar. Bana yol gosterin bi cocugun velayeti ortada olur mu ya. Velayet diye bir sey yok suan • Mahkemenin tedbiren geçici velayeti size vermesi gerekirdi. Çocuğun okul kaydı vb. acil durumlar söz konusu ise bu durumu belirten bir taleple mahkemeden tekrar geçici velayet isteyin. Gerekirse çocuğu mahkemeye götürerek dinlenmesini talep edin. Mahkeme geçici velayeti vermediği takdirde, okul kaydı vb. işlemi yapmak üzere sizin görevlendirilmenizi talep edin.

  Geçici nitelikte bile olsa, çocuğun velayetinin düzenlenmesinde asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. Velayet kamu düzenine dair olup, re'sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu sebeple yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir. Mahkemece; yaşı gereği idrak çağında bulunan 2004 doğumlu Emirhan'ın velayet konusunda görüşlerine başvurulmamış, çocukların üstün yararının belirlenmesi bakımından anne ve babanın yaşam koşulları ve çocuklara bakım olanakları konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Toplanan delillerden; tarafların uzun süredir fiilen ayrı yaşadıkları anlaşıldığına göre, mahkemece 4787 Sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca görevlendirilecek uzman veya uzmanlar vasıtasıyla tarafların yaşam koşulları ile ilgili inceleme yapılması; anne ve babanın gerektiğinde mahkemece bizzat dinlenerek ekonomik ve sosyal durumları ile çocuklara bakım olanakları konusunda kendilerinden bilgi alınması ve idrak çağında bulunan ortak çocuk, mahkemece bizzat dinlenerek velayet konusunda görüşlerinin alınması ile tüm deliller birlikte değerlendirilip gerçekleşecek sonucuna göre, Türk Medeni Kanunu'nun 197 /son ve 336/2. maddeleri kapsamında bir önlem olarak geçici velayet düzenlemesi yapılması gerekirken, bu taleple ilgili yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi - Karar: 2016/9147).

  Çocuğun babaannesi veya dedesi hiçbir şekilde çocuğu sizden alamaz. Çünkü velayet hakkı münhasıran anne/babaya ait bir haktır. Anne/baba velayet hakkı konusunda herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmışsa, diğer kişiler ancak vasi olarak atanabilir, velayet hakkı elde etmeleri mümkün değildir. Çocuğu sizden almaları da mümkün değildir.

  Davacı Makbule Tekin tarafından davalı Abdulbari Tekin'e karşı açılan velayet davasında, 20/2/2000 tarihinde doğan küçük Uğur Tekin'in velayetinin davalı babadan alınarak davacı babaanneye verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanununun 335 vd. maddelerinde düzenlenen velayete ilişkin hükümler gereğince, velayetin anne ve/veya baba dışındaki kimselere verilmesinin mümkün olmadığı, gerekli görülen hallerde aynı Kanunun 404 ve devamı maddelerince vasi tayin edilebileceği öngörülmüştür. Bu itibarla, mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi - Karar: 2011/22739).

  Eşinizin cezaevinde olması nedeniyle velayet hakkının tarafınıza verilmesi gerekir:

  Toplanan delillerden; davacı ( koca )'nın 10 yıl hapis cezasının infazı sebebiyle cezaevinde olduğu anlaşılmaktadır. Mahkumiyete konu cezası sebebiyle kısa sürede tahliyesi de mümkün gözükmemektedir. Bu durum, davacının velayet görevini gereği gibi yerine getirmesine engeldir. Davalı ( kadın )'ın velayet görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı da ispatlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında müşterek çocukların velayetlerinin davalı ( kadın )'a verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacı ( koca )'ya verilmesi doğru olmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi - Karar: 2015/2593). • Oglum henüz 2 yaşında okula gitmiyor. Babası da 8 ay kadar hapiste kalacak. Hapisten ciktiktan sonra velayeti alabilir mi ?
  Bu durumda baba hapiste iken velayet neden tarafima verilmemis olabilir. Gecici velayet talebim 2kez reddedildi. Babanin hapisten cikmasini mi bekliyolar anlamis değilim sicili olan ve hapisten cikmis birine velayet verilir mi ?