HMK Madde 98 • Talep ve İnceleme Mercii

  HMK Madde 98

  (1) Yapılamayan işlem için eski hâle getirme, bu işlem hakkında hangi mahkemede inceleme yapılacak idiyse, o mahkemeden talep edilir.

  (2) Eski hâle getirme, istinaf yoluna başvuru hakkının düşmesi hâlinde, bölge adliye mahkemesinden; temyiz yoluna başvuru hakkının düşmesi hâlinde ise Yargıtaydan talep edilir.
 • HMK Madde 98 Gerekçesi

  Eski hâle getirme talebinin hangi mahkemeye yapılacağı ve nerede inceleneceği konusu bu madde ile düzenlenmiştir.

  1086 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde düzenlenen hüküm, gerekli görülen değişiklikler ve eklemelerle yeniden kaleme alınmıştır.

  Birinci fıkraya göre, süresinde yapılamadığı için, hakkında eski hâle getirme talebinde bulunulan işlem, süresinde yapılsa idi, hangi mahkemede incelenecek, o işlem hakkında hangi mahkeme karar verecek ise eski hâle getirme talebi de o mahkemeye yapılacaktır.

  İkinci fıkra ile istinaf ve temyiz kanun yollarının kaçırılması hâlinde, eski hâle getirme talebinin nerede yapılacağı ayrıca düzenlenmiştir. Eski hâle getirme talebi, istinaf süresi için bölge adliye mahkemesine, temyiz süresi için de Yargıtaya yapılması kabul edilmiştir. • HMK 98. Madde Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
  Esas: 2015/7771 Karar: 2015/23074
  Tarih: 02.12.2015

  • HMK 98. Madde

  1- Davalı vekilince usulsüz tebliğ nedeniyle temyiz talebinin süresinde yapılamadığı gerekçesiyle mahkemeden eski hale getirme talebinde bulunulmuş, mahkemece bu talep reddedilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 98/2. maddesi gereğince "eski hale getirme, temyiz yoluna başvuru hakkının düşmesi halinde Yargıtay'da talep edilir." Eski hale getirme talebi temyiz süresinin kaçırılmasına yönelik bulunduğundan bu talebi yerel mahkemenin inceleme yetkisi olmadığından mahkemenin 09.09.2014 tarihli eski hale getirme talebinin reddine ilişkin ek kararının kaldırılmasına,

  2-Davalı vekiline gerekçeli karar M... M... 255. SK. No: ... Konak/Izmir adresine tebliğe çıkarılmıştır. Dosya incelenmesinden davalı kadın vekili vekaletnamesinde ve dilekçelerinde adresini "P... M... F... S... M... Cd. C... İ... No: ... .../Samsun" olarak bildirmiş ve dosyada kendilerine yapılan tüm tebligatlar bu adreste yapılmıştır. Davalı vekilinin dosya içinde adresini değiştirdiğine ilişkin bir dilekçeye ya da bilgiye rastlanmamıştır. Bu sebeplerle davalı vekilinin dosya içinde var olan adresinde başka bir adrese tebliğe çıkarılması ve bu adreste gerekçeli kararın tebliğ edilmesi usulsüz olup eski hale getirme talebinin haklı ve geçerli bir sebebe dayandığı anlaşılmakla, talebin kabulü ile, davalı vekilinin temyiz başvurusunun bu sebeple süresinde olduğuna karar verilerek, temyiz itirazlarının incelenmesi gerekmiştir.

  3- Davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

  a)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı karşı davacı kadının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

  b) Davalı karşı davacı kadın ziynetlerle ilgili iddiasını, dinlenen tanık beyanlarıyla ispatlayamamış olup, bu hususa ilişkin tanık sözleri yeterli değildir. Ne var ki süresi içinde verdiği delil listesinde ziynetler hakkındaki iddiasıyla ilgili olarak "yemin" deliline de dayanmıştır. Uyuşmazlık konusu vakıanın ispatı için yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan taraf dahi yemin teklif edebilir ( md. 227/1). O halde, davalı karşı davacı kadına ziynetlerle ilgili iddiası yönünden diğer tarafa yemin teklif etme hakkının hatırlatılması, karşı tarafın teklif olunan yemini edaya hazır olduğunu bildirmesi halinde, yemin teklif edilen tarafın usulünce yemine davet edilmesi ( md. 228) ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, bu hususta eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

  SONUÇ : Temyiz edilen hükümle ilgili 09.09.2014 tarihli ek kararın yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple KALDIRILMASINA, yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalının eski hale getirme talebinin KABULÜNE, temyiz edilen hükmün yukarıda 3-b bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 3-a. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 02.12.2015 tarihinde karar verildi.