Hırsızlık ve arşiv kaydı yoktu • Merhabalar. 2012 yılında henüz 12 yaşımdayken kuzenimle beraber bir hırsızlık suçuna karışmış ve savcı karşısına daha sonra da hakim karşısına çıkmıştım. Suça itilen çocuk diye geçiyordum kayıtta. Ben herhangi bir ceza almadım sadece avukatlık masrafı
  ve ürün değerinin ödenmesi gibi para cezası verildi. Adli sicil kaydım ve Arşiv kaydım bulunmamaktadır yazıyor ama buna rağmen devlet memurluğuna
  engel teşkil edecek bir kaydım tutuluyor mudur ya da bu durum engel teşkil eder mi merak ediyorum. • 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53 üncü maddesinde; "(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

  a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, …

  Yoksun bırakılır.

  (2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz. …

  (4) … fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz..." denilmek suretiyle, kasten işlediği bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olan ve fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların, sürekli bir kamu görevinin üstlenilmesinden mahrum bırakılamayacakları ifade edilmiştir.

  Görüldüğü gibi, 5237 sayılı Kanunun 53/4 maddesi, fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların kamu haklarından yasaklanamayacağı belirtildiğinden, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 48/A4 maddesi kapsamında memuriyete engel bir yasaklılığı bulunmamaktadır.