HMK Madde 13 • Karşı Davada Yetki

  HMK Madde 13

  (1) Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.
 • HMK Madde 13 Gerekçesi

  1086 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan karşılık davaya ilişkin yetki kuralına, bu maddede yer verilmiştir. Buna göre, asıl dava için yetkili olan mahkeme, karşılık dava için de yetkilidir. Ancak, karşılık dava için kanunda kesin yetkili mahkeme belirlenmişse, bu takdirde, karşılık dava, asıl davanın açıldığı mahkemede değil, kesin yetkili mahkemede açılacaktır. • HMK 13 (Karşı Davada Yetki) Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ
  Esas : 2015/5997 Karar : 2015/9320
  Tarih : 15.10.2015

  • HMK 13. Madde

  • Karşı Davada Yetki

  Dava, davacının davalıdan satın aldığı dairenin 10 numaralı daire olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

  HUMK’nın 25/III. (6100 sayılı HMK'nın 23/(2)) maddesinde, “Yargıtayca verilen mercii tayini kararları ile temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar” hükmüne yer verilmiştir.

  Dosya kapsamından, ... Tüketici Mahkemesince davaya bakma yetkisinin ... Tüketici Mahkemesine ait olduğundan bahisle mahkemenin yetkisizliğine ilişkin verilen 04.06.2013 tarihli karar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 24.12.2013 tarih, 2013/30503 Esas - 2013/32464 Karar sayılı ilâmı ile bozularak, mahkemenin eldeki davaya bakmakla yetkili olduğu özel dairenin kabulündedir. Bu kararın mahkemeleri bağlayıcılığı özelliği vardır. ... Tüketici Mahkemesi de bozma kararına karşı direnerek tekrar yetkisizlik kararı vermiş, ancak bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiş ve dosya ... Tüketici Mahkemesine tevzii edilmiştir. ... Tüketici Mahkemesince ise, davacının gayrimenkulun aynına ilişkin bir talebi olmadığı, dolayısı ile kesin yetki kuralının uyuşmazlıkta bulunmadığı, davalının da yetki itirazının bulunmadığı, müdahalenin men'i talebi yönünden ise HMK'nın 13. maddesi gereği asıl davaya bakan mahkemenin karşı davaya bakmakla da yetkili olduğunun düzenlendiği açıklanarak yetkisizlik kararı verilmiştir.

  Açıklanan tüm bu hususlar ışığında, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin bozma kararının bağlayıcılığı dikkate alınarak uyuşmazlığın ... Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 15/10/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.