Kategoriler

 • Boşanma Davası, Boşanma Sebepleri, Boşanmada Mal Paylaşımı, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Çocuğun Velayeti, Nafaka Davası, Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı, Aile Mahkemesi, Uzaklaştırma Tedbiri Kararı

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, İş Kazası, Doktor Hatası (Malpraktis), Trafik Kazası, Noter Hatası gibi nedenlerle ortaya çıkan her türlü tazminat hukuku uyuşmazlıkları

 • Kişiler hukuku, Gayrimenkul, Miras, Vesayet vb. oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır.

  Medeni Hukuk Genel
  Gayrimenkul Hukuku
  Miras Hukuku
 • İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, Vergi Davaları, İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar

 • Forumda belirtilen kategoriler dışındaki tüm hukuk alanlarına ilişkin soru ve yorumlar bu bölüme yazılmalıdır. (Örneğin, bireysel başvuru, arabuluculuk, medeni usul hukuku, alacak davası, menfi tespit davası, ticari davalar vb.)

 • Kanun metinleri, kanunların madde gerekçesi ve her maddeye ilişkin Yargıtay Kararları yer almaktadır. Bu bölümde yorum yapılamaz.

  5271 Sayılı CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)
  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)
  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)